آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 230,317,536 6,167,933,672,529 Rls. 212,398,299 $
2 12 1394 شهيدرجايي هند 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 274,340,000 1,027,305,758,999 Rls. 35,438,017 $
3 12 1394 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 6,654,674 979,263,190,524 Rls. 33,626,766 $
4 12 1394 شهيدرجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 7,545,908 942,185,287,738 Rls. 31,902,091 $
5 12 1394 شهيدرجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 16,527,454 906,173,533,306 Rls. 30,815,031 $
6 12 1394 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 14,188,867 723,187,305,995 Rls. 24,518,314 $
7 12 1394 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 28,786,914 705,199,836,174 Rls. 23,973,000 $
8 12 1394 شهيدرجايي هند 29304000 متيونين 3,143,200 672,142,086,350 Rls. 22,760,375 $
9 12 1394 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 27,123,905 661,022,415,081 Rls. 22,529,225 $
10 12 1394 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 26,499,608 634,130,393,695 Rls. 21,478,033 $
11 12 1394 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,269,058 623,352,761,780 Rls. 20,908,896 $
12 12 1394 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 9,968,883 483,724,254,138 Rls. 16,236,701 $
13 12 1394 شهيدرجايي هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 49,990,200 444,368,043,753 Rls. 14,850,740 $
14 12 1394 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,775,521 418,649,747,278 Rls. 14,161,149 $
15 12 1394 شهيدرجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 5,951,424 412,925,312,011 Rls. 14,006,039 $
16 12 1394 شهيدرجايي هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 1,521,403 397,674,562,846 Rls. 13,396,376 $
17 12 1394 شهيدرجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,906,213 384,522,467,341 Rls. 13,050,015 $
18 12 1394 شهيدرجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 4,536,010 365,593,674,569 Rls. 12,347,069 $
19 12 1394 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 944,745 331,736,588,828 Rls. 11,193,589 $
20 12 1394 شهيدرجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 8,320,615 323,807,014,155 Rls. 10,888,362 $
21 12 1394 شهيدرجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 7,772,746 321,543,052,841 Rls. 10,923,163 $
22 12 1394 شهيدرجايي هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 4,960,989 320,077,805,107 Rls. 11,114,137 $
23 12 1394 شهيدرجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 767,618 316,456,544,931 Rls. 10,497,647 $
24 12 1394 شهيدرجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,340,783 288,662,575,165 Rls. 9,991,634 $
25 12 1394 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 6,904,305 277,536,966,448 Rls. 9,411,167 $
26 12 1394 شهيدرجايي هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 11,066,783 248,989,361,139 Rls. 8,449,145 $
27 12 1394 شهيدرجايي هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 17,479,625 233,446,397,231 Rls. 7,829,055 $
28 12 1394 شهيدرجايي هند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 8,530,112 231,339,472,343 Rls. 7,793,768 $
29 12 1394 شهيدرجايي هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 5,361,586 228,718,506,505 Rls. 7,839,571 $
30 12 1394 شهيدرجايي هند 29291000 ايزوسياناتکها 3,611,100 215,521,976,078 Rls. 7,342,742 $
31 12 1394 شهيدرجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,917,360 215,344,485,621 Rls. 7,203,221 $
32 12 1394 شهيدرجايي هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,542,465 214,922,395,012 Rls. 7,296,602 $
33 12 1394 شهيدرجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 1,048,823 212,453,363,635 Rls. 7,182,174 $
34 12 1394 شهيدرجايي هند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,421,400 206,679,459,379 Rls. 6,957,345 $
35 12 1394 شهيدرجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 9,221,400 205,904,889,595 Rls. 6,932,911 $
36 12 1394 شهيدرجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,121,635 198,502,790,052 Rls. 6,637,281 $
37 12 1394 شهيدرجايي هند 38231100 اسيد استئاريك 7,054,350 185,795,931,626 Rls. 6,299,197 $
38 12 1394 شهيدرجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,015,278 184,752,330,143 Rls. 6,264,518 $
39 12 1394 شهيدرجايي هند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 3,275,447 179,419,151,908 Rls. 6,210,054 $
40 12 1394 شهيدرجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 3,076,777 174,330,591,670 Rls. 5,881,268 $
41 12 1394 شهيدرجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 899,533 173,714,543,038 Rls. 5,891,534 $
42 12 1394 شهيدرجايي هند 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 388,159 164,484,670,101 Rls. 5,685,565 $
43 12 1394 شهيدرجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 622,343 162,035,611,629 Rls. 5,484,191 $
44 12 1394 شهيدرجايي هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 3,819,604 154,389,540,253 Rls. 5,174,102 $
45 12 1394 شهيدرجايي هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 43,355 147,990,681,019 Rls. 5,051,860 $
46 12 1394 شهيدرجايي هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,084,248 147,960,901,365 Rls. 5,117,810 $
47 12 1394 شهيدرجايي هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,625,975 147,878,787,944 Rls. 5,025,780 $
48 12 1394 شهيدرجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 5,255,461 146,124,505,179 Rls. 4,912,177 $
49 12 1394 شهيدرجايي هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 164,930 140,778,128,443 Rls. 4,787,189 $
50 12 1394 شهيدرجايي هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,750,000 134,862,695,415 Rls. 4,775,343 $
51 12 1394 شهيدرجايي هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 5,417,070 134,378,591,936 Rls. 4,673,622 $
52 12 1394 شهيدرجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,160,900 128,114,887,558 Rls. 4,445,959 $
53 12 1394 شهيدرجايي هند 85369020 با سداکت 225,807 128,103,905,304 Rls. 4,333,137 $
54 12 1394 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 832,345 125,300,427,097 Rls. 4,280,013 $
55 12 1394 شهيدرجايي هند 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 2,091,401 122,349,710,816 Rls. 4,182,578 $
56 12 1394 شهيدرجايي هند 29141100 استن 3,942,170 118,941,992,839 Rls. 4,042,892 $
57 12 1394 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,932,120 111,671,151,119 Rls. 3,800,466 $
58 12 1394 شهيدرجايي هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 1,228,136 108,541,463,707 Rls. 3,626,255 $
59 12 1394 شهيدرجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,289,562 107,174,169,988 Rls. 3,615,327 $
60 12 1394 شهيدرجايي هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 596,610 106,315,783,873 Rls. 3,582,337 $
61 12 1394 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,439,069 105,871,244,304 Rls. 3,558,026 $
62 12 1394 شهيدرجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 3,249,940 105,786,324,884 Rls. 3,516,520 $
63 12 1394 شهيدرجايي هند 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 242,660 104,413,155,576 Rls. 3,585,282 $
64 12 1394 شهيدرجايي هند 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 125,000 102,998,451,127 Rls. 3,561,386 $
65 12 1394 شهيدرجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 1,559,439 102,554,229,087 Rls. 3,491,008 $
66 12 1394 شهيدرجايي هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 382,215 102,047,293,920 Rls. 3,424,447 $
67 12 1394 شهيدرجايي هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 1,505,725 99,973,832,394 Rls. 3,385,127 $
68 12 1394 شهيدرجايي هند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,318,237 98,999,920,663 Rls. 3,363,878 $
69 12 1394 شهيدرجايي هند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 4,500,636 94,735,215,212 Rls. 3,147,654 $
70 12 1394 شهيدرجايي هند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 393,723 93,879,796,872 Rls. 3,198,491 $
71 12 1394 شهيدرجايي هند 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 1,965,240 91,008,563,096 Rls. 3,073,329 $
72 12 1394 شهيدرجايي هند 29419010 سفالكسين منوهيدرات 65,000 90,490,445,062 Rls. 3,183,332 $
73 12 1394 شهيدرجايي هند 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 2,121,000 89,313,278,543 Rls. 3,026,065 $
74 12 1394 شهيدرجايي هند 28332950 سولفات سرب 1,486,000 85,819,874,148 Rls. 2,903,972 $
75 12 1394 شهيدرجايي هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 2,273,790 85,390,731,628 Rls. 2,930,530 $
76 12 1394 شهيدرجايي هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 828,531 84,284,049,144 Rls. 2,849,021 $
77 12 1394 شهيدرجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 596,322 83,828,683,263 Rls. 2,830,182 $
78 12 1394 شهيدرجايي هند 72025000 فروسيليکوکروم. 3,293,940 81,266,604,565 Rls. 2,704,858 $
79 12 1394 شهيدرجايي هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 305,496 80,358,091,581 Rls. 2,715,351 $
80 12 1394 شهيدرجايي هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,127,500 80,326,911,378 Rls. 2,728,667 $
81 12 1394 شهيدرجايي هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 721,940 77,961,748,859 Rls. 2,639,184 $
82 12 1394 شهيدرجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 23,623,321 76,764,752,019 Rls. 2,583,604 $
83 12 1394 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 1,261,800 75,974,021,520 Rls. 2,558,581 $
84 12 1394 شهيدرجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 116,569 74,741,990,715 Rls. 2,521,915 $
85 12 1394 شهيدرجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 1,463,480 73,240,425,408 Rls. 2,519,331 $
86 12 1394 شهيدرجايي هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,295,193 73,224,302,523 Rls. 2,489,750 $
87 12 1394 شهيدرجايي هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 459,016 73,108,540,991 Rls. 2,446,490 $
88 12 1394 شهيدرجايي هند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 53,969 72,601,766,370 Rls. 2,624,658 $
89 12 1394 شهيدرجايي هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 1,712,950 71,429,138,844 Rls. 2,415,775 $
90 12 1394 شهيدرجايي هند 25070010 کائولن 9,210,000 71,344,148,368 Rls. 2,411,076 $
91 12 1394 شهيدرجايي هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,154,080 70,654,832,773 Rls. 2,376,267 $
92 12 1394 شهيدرجايي هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 669,637 67,080,564,300 Rls. 2,268,502 $
93 12 1394 شهيدرجايي هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 909,341 65,555,977,177 Rls. 2,197,639 $
94 12 1394 شهيدرجايي هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 57,533 65,315,524,172 Rls. 2,208,671 $
95 12 1394 شهيدرجايي هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 410,151 65,256,275,063 Rls. 2,259,122 $
96 12 1394 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 2,283,640 64,480,042,574 Rls. 2,160,310 $
97 12 1394 شهيدرجايي هند 32062090 ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 620,200 63,920,906,198 Rls. 2,164,066 $
98 12 1394 شهيدرجايي هند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,020,281 63,769,819,968 Rls. 2,192,867 $
99 12 1394 شهيدرجايي هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 809,335 63,707,290,021 Rls. 2,135,742 $
100 12 1394 شهيدرجايي هند 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,058,081 61,787,257,153 Rls. 2,052,724 $
مجموع کل
28,231,674,123,601 ريال
مجموع کل
961,426,225 دلار