آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 4,919 41,263,327,363 Rls. 1,457,811 $
2 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 38123010 آنتي ا کسيدا نها 324,000 38,720,336,129 Rls. 1,287,656 $
3 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,523,232 38,715,023,150 Rls. 1,359,750 $
4 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 448,875 19,005,598,415 Rls. 642,803 $
5 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 219,190 13,457,636,915 Rls. 448,938 $
6 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 467,552 10,913,161,267 Rls. 375,199 $
7 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 313,860 9,398,092,469 Rls. 318,164 $
8 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 11,000 8,758,741,051 Rls. 309,441 $
9 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 6,000 8,060,391,742 Rls. 285,253 $
10 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 2,398 7,948,000,001 Rls. 278,233 $
11 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 16,681 7,692,026,908 Rls. 269,579 $
12 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 33,800 7,043,368,230 Rls. 239,427 $
13 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3,375 6,453,855,430 Rls. 223,859 $
14 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 141,000 6,059,923,162 Rls. 211,314 $
15 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 11,458 6,011,727,465 Rls. 211,904 $
16 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29159010 والپروات سديم 5,000 5,719,202,604 Rls. 202,400 $
17 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 7,980 5,077,802,183 Rls. 183,785 $
18 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 69,780 4,771,000,000 Rls. 163,800 $
19 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 40,596 4,506,438,341 Rls. 149,210 $
20 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 5,897 4,478,983,190 Rls. 156,873 $
21 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 19,800 4,462,780,000 Rls. 148,908 $
22 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 111,960 4,383,761,304 Rls. 148,012 $
23 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 1,636 4,181,450,235 Rls. 141,442 $
24 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 10,500 3,801,059,510 Rls. 133,982 $
25 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 8,301 3,800,475,301 Rls. 129,700 $
26 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 16,447 3,526,706,314 Rls. 117,774 $
27 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 152,427 3,368,223,330 Rls. 111,797 $
28 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 54,852 3,296,542,209 Rls. 110,042 $
29 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,150 3,202,745,464 Rls. 106,107 $
30 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 8,400 3,183,397,732 Rls. 105,743 $
31 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 114,000 3,043,908,744 Rls. 104,196 $
32 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,650 3,017,208,487 Rls. 106,777 $
33 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29181600 اسيد گلوكنيك، املاح و استرهاي آن 20,000 2,945,191,860 Rls. 104,052 $
34 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 16,060 2,752,737,623 Rls. 97,234 $
35 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 56,945 2,596,609,620 Rls. 91,737 $
36 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 36,800 2,408,500,580 Rls. 82,384 $
37 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28053000 فلزا ت خاکي کمياب, ا سکانديم وايتريوم، حتي مخلوط يا الياژشده يانشده باهم 10,000 2,362,788,729 Rls. 83,618 $
38 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 35,180 2,337,128,383 Rls. 78,048 $
39 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 43,592 2,320,145,624 Rls. 76,875 $
40 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28054000 جيوه 1,000 2,286,500,000 Rls. 83,388 $
41 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 2,229,912,560 Rls. 76,275 $
42 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 53,800 2,100,000,000 Rls. 72,098 $
43 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 23,500 2,054,016,495 Rls. 70,519 $
44 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 65,213 2,046,366,041 Rls. 71,716 $
45 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 11,115 2,033,370,574 Rls. 73,596 $
46 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,533 2,028,658,408 Rls. 68,708 $
47 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 71,120 2,025,834,414 Rls. 69,977 $
48 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 5,562 1,902,944,405 Rls. 65,356 $
49 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 10,109 1,785,870,298 Rls. 61,945 $
50 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 1,490 1,773,388,148 Rls. 62,653 $
51 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 8,919 1,753,879,958 Rls. 64,278 $
52 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 180 1,641,172,082 Rls. 55,048 $
53 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 96,272 1,515,440,000 Rls. 53,834 $
54 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 38,700 1,514,720,000 Rls. 53,514 $
55 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 7,408 1,403,829,447 Rls. 48,221 $
56 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 4,167 1,342,331,500 Rls. 46,270 $
57 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 32,749 1,313,168,693 Rls. 43,835 $
58 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 12,168 1,298,721,846 Rls. 44,125 $
59 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 207 1,290,250,165 Rls. 45,385 $
60 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29032200 تري کلرو ا تيلن 39,440 1,264,279,768 Rls. 43,406 $
61 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,688 1,232,000,000 Rls. 43,426 $
62 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 3,244 1,185,233,684 Rls. 41,874 $
63 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 52,000 1,153,245,400 Rls. 38,499 $
64 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28366000 کربنات باريم 81,000 1,043,854,650 Rls. 34,847 $
65 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 2,000 1,040,423,600 Rls. 35,588 $
66 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85044060 ا نوا ع UPS 80 1,039,077,540 Rls. 34,974 $
67 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 15,582 1,008,313,131 Rls. 34,569 $
68 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90321000 ترموستات 938 993,994,559 Rls. 34,850 $
69 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 6,400 958,713,080 Rls. 34,057 $
70 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 5,300 883,000,000 Rls. 30,437 $
71 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 2,018 830,421,041 Rls. 29,210 $
72 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 2,550 812,535,950 Rls. 29,224 $
73 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 13,140 793,488,429 Rls. 26,600 $
74 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 11,018 763,797,890 Rls. 25,554 $
75 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 1,020 746,655,010 Rls. 26,673 $
76 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 2,491 741,198,055 Rls. 25,203 $
77 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,262 705,994,142 Rls. 25,896 $
78 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,111 703,561,334 Rls. 24,856 $
79 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 310 699,000,000 Rls. 24,695 $
80 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 387 674,446,530 Rls. 23,959 $
81 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 9,672 665,453,753 Rls. 22,811 $
82 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 969 596,332,606 Rls. 19,906 $
83 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 3,527 560,182,920 Rls. 19,900 $
84 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 342 552,175,172 Rls. 19,300 $
85 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28111910 ا سيد سولفاميک 25,000 502,096,625 Rls. 16,883 $
86 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 552 501,500,000 Rls. 17,815 $
87 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,461 487,860,350 Rls. 16,852 $
88 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84281010 آسانسور 6,500 473,239,505 Rls. 16,247 $
89 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 8,000 467,727,682 Rls. 15,612 $
90 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 597 455,569,692 Rls. 16,095 $
91 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 1,323 439,913,425 Rls. 15,196 $
92 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,853 438,696,578 Rls. 15,667 $
93 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 6,000 400,043,770 Rls. 14,037 $
94 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 20,700 358,193,628 Rls. 11,863 $
95 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 1,100 354,465,510 Rls. 11,859 $
96 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 344,483,430 Rls. 12,117 $
97 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 360 338,705,100 Rls. 12,032 $
98 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,200 327,044,000 Rls. 10,953 $
99 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84141000 - تلمبه هاي خلاء 895 319,113,326 Rls. 10,915 $
100 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 7,100 305,767,941 Rls. 10,206 $
مجموع کل
378,548,170,907 ريال
مجموع کل
13,059,233 دلار