آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,105,644 138,912,620,835 Rls. 4,629,547 $
2 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 2,460,870 43,791,738,845 Rls. 1,476,686 $
3 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 118,357 15,387,407,347 Rls. 538,884 $
4 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 270,000 11,985,975,041 Rls. 401,150 $
5 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 29,677 9,611,398,753 Rls. 325,140 $
6 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 99,000 9,239,603,256 Rls. 308,480 $
7 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 190,000 7,136,320,200 Rls. 236,435 $
8 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 37,900 3,739,314,150 Rls. 127,491 $
9 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 120,420 3,299,009,497 Rls. 111,983 $
10 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 101,520 2,898,330,000 Rls. 96,766 $
11 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 323,352 2,672,638,879 Rls. 88,518 $
12 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 4,915 2,561,489,798 Rls. 85,514 $
13 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,771 2,480,171,725 Rls. 83,421 $
14 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 52081300 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي سه نخ ياچهارنخ جناغي باف، مورب باف سفيد نشده،باحداقل 85 %پنبه،بوزن هرمترمربع کمتر از100گرم 10,396 2,415,020,000 Rls. 85,126 $
15 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 48,500 2,223,189,600 Rls. 74,225 $
16 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,240 1,771,021,080 Rls. 58,680 $
17 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 28332400 سولفات هااز نيکل 19,200 1,753,662,660 Rls. 58,549 $
18 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 36,000 1,495,215,972 Rls. 49,914 $
19 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 2,792 1,493,166,800 Rls. 53,404 $
20 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 7,000 1,467,171,360 Rls. 49,335 $
21 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 790 1,347,211,980 Rls. 44,979 $
22 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 45,750 1,243,720,577 Rls. 41,862 $
23 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 10,000 1,065,805,000 Rls. 35,289 $
24 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 6,390 921,652,992 Rls. 30,771 $
25 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 499 892,785,874 Rls. 29,805 $
26 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 30,720 860,417,331 Rls. 28,815 $
27 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 25,380 791,000,000 Rls. 27,057 $
28 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 8,233 664,741,814 Rls. 22,374 $
29 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 14,918 508,656,915 Rls. 16,982 $
30 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 23,500 508,294,175 Rls. 17,194 $
31 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 62,000 366,662,951 Rls. 12,241 $
32 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 84,700 329,801,472 Rls. 11,011 $
33 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,800 203,165,405 Rls. 7,146 $
34 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 5,280 171,618,581 Rls. 5,805 $
35 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,500 115,178,400 Rls. 3,825 $
36 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 7,700 93,478,003 Rls. 3,288 $
37 12 1394 شهيدرجايي پاكستان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 250 25,573,500 Rls. 854 $
مجموع کل
276,444,230,767 ريال
مجموع کل
9,278,548 دلار
[1]