آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 3,316,880 996,908,628,518 Rls. 33,922,707 $
2 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,700,249 500,122,575,087 Rls. 16,974,433 $
3 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 1,549,679 402,351,439,726 Rls. 13,839,378 $
4 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 1,108,663 298,231,602,690 Rls. 10,126,768 $
5 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 758,900 256,364,897,550 Rls. 8,512,588 $
6 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 672,993 233,434,204,516 Rls. 7,734,498 $
7 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% وبيشتربه استثناي لاستيك 466,224 172,813,939,706 Rls. 5,725,448 $
8 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 357,118 111,896,472,875 Rls. 3,802,230 $
9 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 3,560,153 93,964,743,219 Rls. 3,130,373 $
10 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870435 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 172,250 51,766,970,885 Rls. 1,714,552 $
11 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 9,994 50,839,622,888 Rls. 1,687,396 $
12 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 154,480 43,231,183,836 Rls. 1,499,521 $
13 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 46,097 43,125,523,011 Rls. 1,454,840 $
14 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 10,775 39,241,759,089 Rls. 1,320,830 $
15 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 56,472 33,198,220,073 Rls. 1,106,148 $
16 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 34,006 32,935,281,946 Rls. 1,160,148 $
17 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870430 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 120,245 32,416,437,776 Rls. 1,073,997 $
18 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 44,572 29,244,500,000 Rls. 977,172 $
19 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 77,762 27,065,292,600 Rls. 921,396 $
20 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 414,400 27,053,575,212 Rls. 916,100 $
21 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 90189030 دستگاه دياليز 5,993 25,758,315,000 Rls. 859,269 $
22 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 115,390 24,809,475,219 Rls. 823,314 $
23 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 233,400 24,152,463,324 Rls. 828,270 $
24 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 15,880 22,649,209,600 Rls. 791,654 $
25 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 36,355 22,042,748,336 Rls. 731,637 $
26 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 119,770 21,153,229,421 Rls. 706,164 $
27 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 36,114 21,049,231,962 Rls. 697,548 $
28 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 160,000 20,735,974,001 Rls. 693,743 $
29 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 192,000 19,996,329,435 Rls. 677,967 $
30 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 3,949 19,858,076,309 Rls. 665,087 $
31 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 28230000 ا کسيدهاي تيتان 280,000 18,199,749,100 Rls. 611,465 $
32 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 17,961 17,613,252,246 Rls. 597,121 $
33 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 22,110 17,565,661,464 Rls. 581,953 $
34 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 59,188 17,383,917,989 Rls. 576,518 $
35 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 391,000 16,536,961,508 Rls. 549,182 $
36 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 78,845 14,461,440,000 Rls. 480,000 $
37 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 9,500 14,063,090,106 Rls. 487,537 $
38 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 146,880 12,999,510,182 Rls. 436,390 $
39 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 486,690 12,916,537,730 Rls. 429,028 $
40 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 252,000 12,725,229,359 Rls. 425,391 $
41 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 19,200 11,556,290,620 Rls. 385,788 $
42 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 19,090 11,387,011,133 Rls. 397,281 $
43 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 11,159 11,339,440,395 Rls. 378,290 $
44 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 10,753,113,509 Rls. 357,602 $
45 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 44,820 10,720,291,200 Rls. 355,200 $
46 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 19,335 10,582,082,077 Rls. 360,353 $
47 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,229 10,542,873,997 Rls. 365,656 $
48 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 160,000 10,074,587,400 Rls. 337,246 $
49 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 15,639 10,035,505,536 Rls. 332,566 $
50 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 42,000 9,616,167,820 Rls. 330,146 $
51 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 159,800 9,332,656,051 Rls. 311,555 $
52 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 19,858 9,189,688,388 Rls. 304,572 $
53 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 42,793 9,183,777,315 Rls. 313,368 $
54 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 64,000 8,360,000,000 Rls. 295,354 $
55 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 3,894 8,267,587,390 Rls. 275,165 $
56 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 11,380 8,126,025,000 Rls. 272,685 $
57 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 106,000 7,982,562,007 Rls. 277,076 $
58 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 12,038 7,441,325,366 Rls. 247,089 $
59 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 8,730 7,162,652,746 Rls. 238,290 $
60 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 90321000 ترموستات 2,918 7,083,220,930 Rls. 240,910 $
61 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,120 7,028,655,264 Rls. 247,235 $
62 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84821000 بلبرينگ. 15,315 6,901,783,591 Rls. 229,836 $
63 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 15,162 6,781,184,723 Rls. 225,542 $
64 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,654 6,672,523,795 Rls. 222,591 $
65 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,557 6,610,808,620 Rls. 219,512 $
66 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 300 6,423,574,320 Rls. 213,294 $
67 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 18,700 6,419,271,229 Rls. 226,749 $
68 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 6,803 6,385,852,166 Rls. 213,031 $
69 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 90181940 دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي يا بدون گوشي 1,598 6,322,230,500 Rls. 233,525 $
70 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 62,000 6,278,975,320 Rls. 213,160 $
71 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87115011 ----مخصوص استفاده در پيست وانواع كارتينگ از نوع دوزمانه با حجم سيلندر بيشتر از 800 سي سي 5,000 6,008,687,720 Rls. 200,557 $
72 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 27101950 روغن صنعتي 22,189 5,780,376,922 Rls. 193,879 $
73 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 10,140 5,648,275,980 Rls. 188,546 $
74 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 40,208 5,567,990,835 Rls. 189,898 $
75 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 106,100 5,481,661,118 Rls. 187,187 $
76 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 420 5,397,504,255 Rls. 180,579 $
77 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87085010 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري; سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 18,000 5,211,496,145 Rls. 172,663 $
78 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 37,500 4,945,876,960 Rls. 170,458 $
79 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84133030 ماژول روغن موتور، متشكل از پمپ آب و مبدل حرارتي ، حتي داراي فيلتر 7,620 4,926,155,910 Rls. 164,154 $
80 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 44,000 4,862,473,052 Rls. 169,957 $
81 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,000 4,618,897,383 Rls. 170,200 $
82 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 1,850 4,579,320,960 Rls. 162,060 $
83 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 85111000 شمع هاي جرقه زن 2,589 4,494,752,259 Rls. 150,472 $
84 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 82011000 بيل, بيلچه. 50,834 4,485,832,915 Rls. 155,205 $
85 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 38,750 4,397,902,387 Rls. 145,824 $
86 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 18,042 4,357,153,441 Rls. 144,353 $
87 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 172,700 4,187,838,960 Rls. 139,200 $
88 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 48,960 4,160,177,292 Rls. 141,261 $
89 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 15,069 3,899,069,743 Rls. 129,741 $
90 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 9,360 3,880,967,391 Rls. 128,611 $
91 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 5,350 3,631,122,207 Rls. 121,341 $
92 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 4,426 3,623,733,042 Rls. 124,640 $
93 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 50,168 3,561,631,274 Rls. 122,841 $
94 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 16,400 3,503,091,287 Rls. 119,543 $
95 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 98870222 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل،كولر،جعبه فرمان ولاستيك 11,836 3,425,124,678 Rls. 113,686 $
96 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,540 3,370,203,119 Rls. 112,426 $
97 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 96089900 قلم دوپليکاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذکوردرجاي ديگر 270 3,278,471,000 Rls. 113,055 $
98 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 18,270 3,114,936,000 Rls. 103,500 $
99 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 18,300 3,090,213,946 Rls. 109,176 $
100 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 10,417 3,088,048,350 Rls. 104,457 $
مجموع کل
4,238,017,978,431 ريال
مجموع کل
143,299,898 دلار