آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران اتريش 30049050 انواع دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 290,774 73,506,871,202 Rls. 2,442,298 $
2 12 1394 غرب تهران اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 30,754 43,413,920,642 Rls. 1,448,214 $
3 12 1394 غرب تهران اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 1,518 25,200,227,620 Rls. 841,241 $
4 12 1394 غرب تهران اتريش 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 69,477 13,039,713,362 Rls. 437,945 $
5 12 1394 غرب تهران اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 5,795 9,008,923,691 Rls. 298,506 $
6 12 1394 غرب تهران اتريش 38123030 پايدا رکننده هايUV 40,000 4,274,667,000 Rls. 141,620 $
7 12 1394 غرب تهران اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 59,900 4,174,550,839 Rls. 139,821 $
8 12 1394 غرب تهران اتريش 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 17,432 3,426,029,376 Rls. 114,289 $
9 12 1394 غرب تهران اتريش 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 3,805 3,292,018,000 Rls. 109,000 $
10 12 1394 غرب تهران اتريش 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 30,750 2,989,888,663 Rls. 102,323 $
11 12 1394 غرب تهران اتريش 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 10,270 2,013,936,770 Rls. 66,918 $
12 12 1394 غرب تهران اتريش 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 50,925 1,600,252,200 Rls. 53,143 $
13 12 1394 غرب تهران اتريش 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 780 1,533,420,000 Rls. 50,811 $
14 12 1394 غرب تهران اتريش 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 20,160 1,487,765,815 Rls. 51,258 $
15 12 1394 غرب تهران اتريش 95061100 ا سکي روي برف 6,872 1,286,772,334 Rls. 43,009 $
16 12 1394 غرب تهران اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 441 921,470,619 Rls. 31,962 $
17 12 1394 غرب تهران اتريش 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 3,000 657,072,000 Rls. 21,769 $
18 12 1394 غرب تهران اتريش 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 2,385 625,950,045 Rls. 20,755 $
19 12 1394 غرب تهران اتريش 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,544 513,509,957 Rls. 17,197 $
20 12 1394 غرب تهران اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 339 479,928,999 Rls. 16,269 $
21 12 1394 غرب تهران اتريش 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 198 471,134,132 Rls. 15,644 $
22 12 1394 غرب تهران اتريش 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 1,800 410,794,436 Rls. 13,707 $
23 12 1394 غرب تهران اتريش 64031220 كفشکهاي اسكيبا تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك ، چرم طبيعي يا دوباره ساخته شده وبا رويه از چرم طبيعي 2,400 401,055,001 Rls. 13,388 $
24 12 1394 غرب تهران اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,128 391,456,860 Rls. 13,003 $
25 12 1394 غرب تهران اتريش 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 15,703 358,643,712 Rls. 11,904 $
26 12 1394 غرب تهران اتريش 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 2,625 330,028,427 Rls. 11,114 $
27 12 1394 غرب تهران اتريش 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 563 322,021,040 Rls. 10,750 $
28 12 1394 غرب تهران اتريش 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,036 223,851,600 Rls. 7,474 $
29 12 1394 غرب تهران اتريش 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 4,296 218,008,263 Rls. 7,544 $
30 12 1394 غرب تهران اتريش 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 730 203,487,510 Rls. 6,806 $
31 12 1394 غرب تهران اتريش 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 338 198,914,553 Rls. 6,743 $
32 12 1394 غرب تهران اتريش 64021210 کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowbord بارويه وتخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 1,170 181,631,346 Rls. 6,024 $
33 12 1394 غرب تهران اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 622 175,387,254 Rls. 5,852 $
34 12 1394 غرب تهران اتريش 62112000 لباس ا سكي بصورت دست. 508 171,280,350 Rls. 5,680 $
35 12 1394 غرب تهران اتريش 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 175 169,903,320 Rls. 5,642 $
36 12 1394 غرب تهران اتريش 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 60 160,000,902 Rls. 5,313 $
37 12 1394 غرب تهران اتريش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 376 156,469,104 Rls. 5,196 $
38 12 1394 غرب تهران اتريش 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 505 117,168,944 Rls. 3,899 $
39 12 1394 غرب تهران اتريش 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 85 97,853,687 Rls. 3,258 $
40 12 1394 غرب تهران اتريش 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 865 89,440,062 Rls. 3,025 $
41 12 1394 غرب تهران اتريش 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 280 80,210,815 Rls. 2,678 $
42 12 1394 غرب تهران اتريش 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 170 69,855,800 Rls. 2,315 $
43 12 1394 غرب تهران اتريش 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 380 65,755,987 Rls. 2,327 $
44 12 1394 غرب تهران اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 268 60,893,677 Rls. 2,032 $
45 12 1394 غرب تهران اتريش 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 82 57,137,183 Rls. 1,907 $
46 12 1394 غرب تهران اتريش 95061910 چوب دستي ا سکي روي برف 320 56,682,310 Rls. 1,892 $
47 12 1394 غرب تهران اتريش 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 21 55,204,009 Rls. 1,871 $
48 12 1394 غرب تهران اتريش 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 570 50,051,430 Rls. 1,664 $
49 12 1394 غرب تهران اتريش 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 170 49,462,692 Rls. 1,655 $
50 12 1394 غرب تهران اتريش 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 220 41,247,250 Rls. 1,367 $
51 12 1394 غرب تهران اتريش 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 300 38,740,011 Rls. 1,296 $
52 12 1394 غرب تهران اتريش 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 300 35,723,127 Rls. 1,208 $
53 12 1394 غرب تهران اتريش 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 40 34,824,871 Rls. 1,163 $
54 12 1394 غرب تهران اتريش 62072200 پيرا هن خوا ب وپيژا ما,مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 117 28,771,686 Rls. 954 $
55 12 1394 غرب تهران اتريش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 150 28,193,088 Rls. 954 $
56 12 1394 غرب تهران اتريش 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 300 23,520,721 Rls. 787 $
57 12 1394 غرب تهران اتريش 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 360 12,435,800 Rls. 421 $
58 12 1394 غرب تهران اتريش 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 280 10,694,776 Rls. 357 $
59 12 1394 غرب تهران اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 200 10,536,640 Rls. 350 $
60 12 1394 غرب تهران اتريش 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 20 10,026,356 Rls. 335 $
مجموع کل
199,115,387,867 ريال
مجموع کل
6,637,850 دلار
[1]