آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 820,565 1,234,108,717,401 Rls. 42,117,183 $
2 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 144,587 115,155,802,415 Rls. 3,861,714 $
3 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 171,268 69,262,801,136 Rls. 2,296,664 $
4 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 159,080 65,974,585,766 Rls. 2,243,377 $
5 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 21,096 44,240,449,062 Rls. 1,481,322 $
6 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 533,800 41,136,208,157 Rls. 1,418,860 $
7 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 202,608 41,101,561,461 Rls. 1,395,215 $
8 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 664,600 37,381,873,115 Rls. 1,296,500 $
9 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 103,362 33,141,012,398 Rls. 1,157,662 $
10 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 394,025 31,706,417,086 Rls. 1,103,014 $
11 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 30,946 29,215,265,641 Rls. 971,633 $
12 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 11,633 22,917,429,880 Rls. 804,401 $
13 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 61,438 20,893,911,857 Rls. 698,025 $
14 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 15,489 19,842,361,568 Rls. 660,238 $
15 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 234,200 18,267,595,555 Rls. 639,342 $
16 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85078000 - ساير انباره ها 366,164 16,890,759,831 Rls. 565,505 $
17 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,673 14,538,340,279 Rls. 498,214 $
18 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 47,514 14,398,128,159 Rls. 495,214 $
19 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 19,060 9,626,000,773 Rls. 323,775 $
20 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 61,200 9,551,145,426 Rls. 326,702 $
21 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 16,535 9,486,662,353 Rls. 321,478 $
22 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 125,000 9,266,380,962 Rls. 317,355 $
23 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 3,595 8,814,428,446 Rls. 304,857 $
24 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 4,516 8,406,608,686 Rls. 289,033 $
25 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,936 7,318,071,973 Rls. 258,543 $
26 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 167,863 6,883,396,066 Rls. 230,137 $
27 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 5,040 5,828,689,378 Rls. 195,005 $
28 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 17,576 5,763,876,343 Rls. 191,242 $
29 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 75,500 4,999,935,323 Rls. 175,473 $
30 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 100,483 4,522,942,923 Rls. 150,284 $
31 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 113,000 4,273,618,038 Rls. 142,121 $
32 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,481 4,219,307,200 Rls. 146,746 $
33 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 5,364 4,140,116,761 Rls. 146,268 $
34 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 3,006 3,970,242,721 Rls. 138,771 $
35 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 157,630 3,953,967,459 Rls. 134,311 $
36 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,385 3,511,342,387 Rls. 117,181 $
37 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 4,150 3,364,856,020 Rls. 113,820 $
38 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 7,700 3,348,238,308 Rls. 113,951 $
39 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,840 3,299,994,004 Rls. 115,344 $
40 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 660 3,130,809,121 Rls. 109,857 $
41 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 420 3,007,962,432 Rls. 99,916 $
42 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 33,570 2,986,184,337 Rls. 102,523 $
43 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,950 2,813,519,783 Rls. 96,601 $
44 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 52,327 2,678,514,577 Rls. 88,740 $
45 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,394 2,658,851,163 Rls. 92,225 $
46 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,645 2,330,067,747 Rls. 79,894 $
47 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 5,000 2,288,379,368 Rls. 80,662 $
48 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 28,000 2,286,359,671 Rls. 79,279 $
49 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 77,436 2,141,506,864 Rls. 71,598 $
50 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 35,125 2,058,291,280 Rls. 68,170 $
51 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 495 1,951,238,480 Rls. 68,467 $
52 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 8,548 1,884,562,827 Rls. 62,922 $
53 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 16,764 1,860,314,105 Rls. 65,207 $
54 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 17,400 1,811,103,531 Rls. 64,094 $
55 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,395 1,692,243,155 Rls. 56,193 $
56 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 11,000 1,490,197,500 Rls. 49,500 $
57 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 11,100 1,442,929,482 Rls. 50,631 $
58 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,818 1,368,950,955 Rls. 47,718 $
59 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 15,025 1,325,945,891 Rls. 44,263 $
60 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 12,000 1,068,289,678 Rls. 36,677 $
61 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 3,525 1,059,310,349 Rls. 35,801 $
62 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,512 1,026,552,399 Rls. 35,563 $
63 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 6,624 1,020,176,402 Rls. 33,802 $
64 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 12,000 969,657,000 Rls. 32,128 $
65 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 17,000 957,584,838 Rls. 32,543 $
66 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 17,409 956,850,790 Rls. 33,862 $
67 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,703 939,792,094 Rls. 31,161 $
68 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,418 924,868,022 Rls. 30,731 $
69 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 7,367 887,393,104 Rls. 29,485 $
70 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,773 811,922,700 Rls. 26,900 $
71 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 1,558 788,657,850 Rls. 26,150 $
72 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 4,051 764,325,019 Rls. 26,402 $
73 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 2,500 744,558,682 Rls. 24,859 $
74 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 1,500 743,649,001 Rls. 25,849 $
75 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 6,087 725,689,869 Rls. 24,043 $
76 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 210 715,989,331 Rls. 24,321 $
77 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 900 671,113,728 Rls. 22,235 $
78 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 4,260 641,433,210 Rls. 22,110 $
79 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85181000 ميکروفون و پايه آن 16,058 638,912,751 Rls. 21,632 $
80 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,164 602,788,904 Rls. 21,151 $
81 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 5,500 572,160,671 Rls. 19,351 $
82 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 3,210 552,215,479 Rls. 18,720 $
83 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 18,287 545,742,850 Rls. 18,082 $
84 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,305 499,612,406 Rls. 16,678 $
85 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 27101920 گريس 3,004 465,665,026 Rls. 15,562 $
86 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 9,639 430,956,120 Rls. 14,280 $
87 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 3,400 406,512,000 Rls. 13,500 $
88 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 116 401,422,002 Rls. 13,445 $
89 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 15,958 395,053,457 Rls. 13,487 $
90 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده, غيرمذکوردرجاي ديگر.... 1,300 393,225,000 Rls. 13,118 $
91 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 847 372,151,937 Rls. 12,424 $
92 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 7,300 333,204,031 Rls. 11,083 $
93 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 602 327,872,254 Rls. 11,071 $
94 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39211400 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي اسفنجي ا ز پليمرهاي سلولزاحياشده 550 325,429,846 Rls. 11,277 $
95 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,200 291,099,000 Rls. 9,713 $
96 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84703000 ماشين هاي محاسب (غيرا زنوع ا لکترونيک ) 270 253,900,471 Rls. 8,476 $
97 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,600 231,697,642 Rls. 7,870 $
98 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 810 230,185,002 Rls. 7,681 $
99 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 87083020 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,061 228,072,007 Rls. 7,557 $
100 12 1394 غرب تهران جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 712 223,862,780 Rls. 7,434 $
مجموع کل
2,063,070,530,289 ريال
مجموع کل
70,283,154 دلار