آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10,767 11,525,184,720 Rls. 381,894 $
2 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 31,997 2,761,382,552 Rls. 95,998 $
3 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,320 2,437,770,060 Rls. 80,774 $
4 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 6,895 1,828,293,842 Rls. 61,041 $
5 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 15,840 527,074,403 Rls. 17,457 $
6 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 2,177 454,942,690 Rls. 15,562 $
7 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 8,558 453,734,828 Rls. 15,859 $
8 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 10,150 437,589,000 Rls. 14,509 $
9 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 4,104 399,008,734 Rls. 13,322 $
10 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 150 330,750,600 Rls. 11,043 $
11 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 1,820 316,110,690 Rls. 10,553 $
12 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 4,560 308,319,786 Rls. 10,215 $
13 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,200 266,122,880 Rls. 8,833 $
14 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 699 246,493,930 Rls. 8,362 $
15 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 720 184,129,200 Rls. 6,147 $
16 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 34029040 مواد تعاون نساجي 2,900 137,354,145 Rls. 4,549 $
17 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 750 98,738,176 Rls. 3,277 $
18 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 436 76,045,200 Rls. 2,539 $
19 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 45 7,610,740 Rls. 269 $
20 12 1394 غرب تهران جمهوري چك 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 8 7,127,969 Rls. 252 $
مجموع کل
22,803,784,146 ريال
مجموع کل
762,453 دلار
[1]