آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 190,050 21,134,618,380 Rls. 702,713 $
2 12 1394 غرب تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 22,305 19,408,797,191 Rls. 644,608 $
3 12 1394 غرب تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 28,097 16,105,042,723 Rls. 536,114 $
4 12 1394 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 63,150 8,891,234,488 Rls. 294,992 $
5 12 1394 غرب تهران دانمارك 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 41,500 3,485,032,300 Rls. 115,896 $
6 12 1394 غرب تهران دانمارك 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 5,800 1,202,706,400 Rls. 40,278 $
7 12 1394 غرب تهران دانمارك 84411000 ماشينهاي برش 8,745 601,822,845 Rls. 19,955 $
8 12 1394 غرب تهران دانمارك 23099010 خوراك اماده ابزيان 14,020 525,969,848 Rls. 17,415 $
9 12 1394 غرب تهران دانمارك 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,800 488,806,000 Rls. 16,370 $
10 12 1394 غرب تهران دانمارك 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,600 399,738,800 Rls. 13,387 $
11 12 1394 غرب تهران دانمارك 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 2,000 354,175,200 Rls. 11,727 $
12 12 1394 غرب تهران دانمارك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 870 319,257,945 Rls. 10,799 $
13 12 1394 غرب تهران دانمارك 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,700 241,019,535 Rls. 8,046 $
14 12 1394 غرب تهران دانمارك 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 550 122,849,061 Rls. 4,090 $
15 12 1394 غرب تهران دانمارك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,300 85,478,694 Rls. 2,863 $
16 12 1394 غرب تهران دانمارك 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,700 84,060,750 Rls. 2,791 $
17 12 1394 غرب تهران دانمارك 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,100 66,231,000 Rls. 2,200 $
18 12 1394 غرب تهران دانمارك 52085100 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, چاپ شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 100گرم ياکمتر. 231 37,351,342 Rls. 1,246 $
19 12 1394 غرب تهران دانمارك 61031000 لباس رو(suits) متشكل ازدوياتعداد قسمتهاي كه در جنس ورنگ هماهنگومتناظر باشند(مانندكت,جليقه وشلواربراي مردان ياكت ودامن براي زنان ) 247 36,627,057 Rls. 1,214 $
20 12 1394 غرب تهران دانمارك 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 404 20,969,202 Rls. 700 $
21 12 1394 غرب تهران دانمارك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 120 3,294,700 Rls. 109 $
مجموع کل
73,615,083,461 ريال
مجموع کل
2,447,514 دلار
[1]