آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 111,020 100,272,455,566 Rls. 3,325,045 $
2 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 429,752 29,185,790,572 Rls. 982,469 $
3 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 171,500 12,853,805,455 Rls. 428,316 $
4 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 139,000 6,718,266,108 Rls. 222,847 $
5 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,160 6,086,606,400 Rls. 201,600 $
6 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 100,000 4,812,585,902 Rls. 162,629 $
7 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 79,300 4,165,865,993 Rls. 140,409 $
8 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 74,500 3,914,499,376 Rls. 133,227 $
9 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 65,500 3,846,230,752 Rls. 129,805 $
10 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 62,000 3,733,116,721 Rls. 124,620 $
11 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 77,000 3,669,302,255 Rls. 123,761 $
12 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 58,193 3,522,631,639 Rls. 117,539 $
13 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 58,500 3,106,710,003 Rls. 104,807 $
14 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 57,000 2,922,814,000 Rls. 97,000 $
15 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 27,530 2,585,986,014 Rls. 89,632 $
16 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 47,000 1,505,125,001 Rls. 50,246 $
17 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 20,000 1,349,008,535 Rls. 45,333 $
18 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,500 1,139,834,102 Rls. 38,586 $
19 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 21,000 984,328,500 Rls. 33,670 $
20 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 5,500 831,221,252 Rls. 28,012 $
21 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 6,650 769,052,001 Rls. 26,675 $
22 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 8,000 632,688,000 Rls. 21,000 $
23 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,000 582,786,751 Rls. 19,597 $
24 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 10,000 451,586,251 Rls. 15,075 $
25 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 10,000 445,361,001 Rls. 15,128 $
26 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 5,000 417,000,000 Rls. 13,841 $
27 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 10,500 173,889,000 Rls. 5,772 $
28 12 1394 غرب تهران فدراسيون روسيه 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 400 37,018,758 Rls. 1,229 $
مجموع کل
200,715,565,908 ريال
مجموع کل
6,697,870 دلار
[1]