آمار کل " واردات از" کشور (لبنان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران لبنان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 65,540 3,238,400,586 Rls. 108,453 $
2 12 1394 غرب تهران لبنان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 59,200 2,822,586,525 Rls. 95,005 $
3 12 1394 غرب تهران لبنان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 10,574 2,040,117,712 Rls. 67,645 $
4 12 1394 غرب تهران لبنان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 18,456 1,741,749,888 Rls. 58,146 $
5 12 1394 غرب تهران لبنان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 17,175 1,331,159,792 Rls. 46,709 $
6 12 1394 غرب تهران لبنان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 9,467 1,249,438,238 Rls. 42,510 $
7 12 1394 غرب تهران لبنان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 7,700 734,474,728 Rls. 25,010 $
8 12 1394 غرب تهران لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 4,900 364,829,359 Rls. 12,833 $
9 12 1394 غرب تهران لبنان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,115 225,113,602 Rls. 7,899 $
مجموع کل
13,747,870,430 ريال
مجموع کل
464,209 دلار
[1]