آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران لهستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 13,128 4,104,040,377 Rls. 137,639 $
2 12 1394 غرب تهران لهستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 15,000 4,088,311,860 Rls. 144,438 $
3 12 1394 غرب تهران لهستان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 16,000 1,774,737,540 Rls. 60,706 $
4 12 1394 غرب تهران لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 9,384 1,417,077,840 Rls. 46,920 $
5 12 1394 غرب تهران لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 14,082 851,544,016 Rls. 28,419 $
6 12 1394 غرب تهران لهستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 3,026 802,904,662 Rls. 26,802 $
7 12 1394 غرب تهران لهستان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 66,756 733,230,611 Rls. 24,312 $
8 12 1394 غرب تهران لهستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 5,905 474,133,374 Rls. 15,737 $
9 12 1394 غرب تهران لهستان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,401 419,047,925 Rls. 13,907 $
10 12 1394 غرب تهران لهستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,448 238,210,785 Rls. 8,326 $
11 12 1394 غرب تهران لهستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,105 149,680,384 Rls. 5,083 $
12 12 1394 غرب تهران لهستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 1,649 121,361,832 Rls. 4,081 $
13 12 1394 غرب تهران لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,862 118,029,003 Rls. 3,910 $
14 12 1394 غرب تهران لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 104 103,541,618 Rls. 3,569 $
15 12 1394 غرب تهران لهستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 192 34,222,373 Rls. 1,196 $
16 12 1394 غرب تهران لهستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 200 23,230,214 Rls. 781 $
17 12 1394 غرب تهران لهستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 10 14,084,731 Rls. 480 $
18 12 1394 غرب تهران لهستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 129 12,089,161 Rls. 401 $
19 12 1394 غرب تهران لهستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 55 10,150,358 Rls. 346 $
مجموع کل
15,489,628,663 ريال
مجموع کل
527,053 دلار
[1]