آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران هند 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 172,533 12,246,125,716 Rls. 410,351 $
2 12 1394 غرب تهران هند 54033900 نخ يک لاي مصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 141,175 11,680,916,389 Rls. 390,410 $
3 12 1394 غرب تهران هند 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 66,961 8,604,600,321 Rls. 297,223 $
4 12 1394 غرب تهران هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 94,596 5,679,705,703 Rls. 190,190 $
5 12 1394 غرب تهران هند 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 101,040 5,266,726,701 Rls. 177,297 $
6 12 1394 غرب تهران هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 23,000 5,075,769,358 Rls. 173,525 $
7 12 1394 غرب تهران هند 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 14,000 3,672,816,000 Rls. 121,681 $
8 12 1394 غرب تهران هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 260,700 3,487,688,699 Rls. 115,895 $
9 12 1394 غرب تهران هند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 57,150 3,211,127,650 Rls. 109,171 $
10 12 1394 غرب تهران هند 90183917 سه راهي انژيوكت 3,673 2,481,084,055 Rls. 83,911 $
11 12 1394 غرب تهران هند 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 42,120 2,117,019,720 Rls. 72,786 $
12 12 1394 غرب تهران هند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 45,350 2,103,375,245 Rls. 70,329 $
13 12 1394 غرب تهران هند 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن 23,000 1,376,481,333 Rls. 45,950 $
14 12 1394 غرب تهران هند 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 86,100 1,135,000,000 Rls. 37,878 $
15 12 1394 غرب تهران هند 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 20,443 1,072,056,870 Rls. 35,771 $
16 12 1394 غرب تهران هند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,000 1,035,712,801 Rls. 34,574 $
17 12 1394 غرب تهران هند 29062100 ا لکل بنزيليک 17,200 1,000,557,587 Rls. 34,225 $
18 12 1394 غرب تهران هند 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 1,218 931,150,489 Rls. 32,806 $
19 12 1394 غرب تهران هند 29232010 لستينکها 19,200 857,702,998 Rls. 28,841 $
20 12 1394 غرب تهران هند 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,553 693,733,526 Rls. 24,509 $
21 12 1394 غرب تهران هند 29054500 گليسرول 3,250 658,008,002 Rls. 23,089 $
22 12 1394 غرب تهران هند 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 4,000 585,000,000 Rls. 20,010 $
23 12 1394 غرب تهران هند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 1,801 575,424,002 Rls. 20,191 $
24 12 1394 غرب تهران هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,000 554,694,408 Rls. 18,504 $
25 12 1394 غرب تهران هند 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 3,000 537,506,975 Rls. 18,567 $
26 12 1394 غرب تهران هند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 7,980 473,488,445 Rls. 16,051 $
27 12 1394 غرب تهران هند 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 1,494 435,712,429 Rls. 14,546 $
28 12 1394 غرب تهران هند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 425 407,592,002 Rls. 14,302 $
29 12 1394 غرب تهران هند 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 3,600 383,616,002 Rls. 13,461 $
30 12 1394 غرب تهران هند 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 9,927 370,408,730 Rls. 12,299 $
31 12 1394 غرب تهران هند 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 7,100 359,370,000 Rls. 11,908 $
32 12 1394 غرب تهران هند 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 9,398 351,975,429 Rls. 11,835 $
33 12 1394 غرب تهران هند 29182900 سايراسيدهاي کربوکسيليک با عامل فنلي ،ولي بدون عامل اکسيژنه ديگر،انيدريدها ،هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدهاي آنها ومشتقات آنها غير موارد مذکور در رديفهاي 29181100 لغايت 29182390 1 322,087,600 Rls. 11,302 $
34 12 1394 غرب تهران هند 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,650 316,170,613 Rls. 11,121 $
35 12 1394 غرب تهران هند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 5,200 311,971,790 Rls. 10,417 $
36 12 1394 غرب تهران هند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 30 287,712,002 Rls. 10,096 $
37 12 1394 غرب تهران هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,070 233,957,468 Rls. 7,811 $
38 12 1394 غرب تهران هند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 525 223,776,002 Rls. 7,852 $
39 12 1394 غرب تهران هند 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 1,970 145,607,064 Rls. 4,936 $
40 12 1394 غرب تهران هند 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 600 138,528,004 Rls. 4,861 $
41 12 1394 غرب تهران هند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 12 135,544,322 Rls. 4,756 $
42 12 1394 غرب تهران هند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 300 134,265,602 Rls. 4,711 $
43 12 1394 غرب تهران هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 0 125,314,562 Rls. 4,397 $
44 12 1394 غرب تهران هند 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 700 94,427,550 Rls. 3,150 $
45 12 1394 غرب تهران هند 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 1,000 93,751,108 Rls. 3,113 $
46 12 1394 غرب تهران هند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 665 80,227,488 Rls. 2,664 $
47 12 1394 غرب تهران هند 29221310 تري اتانول آمين 500 68,279,145 Rls. 2,268 $
48 12 1394 غرب تهران هند 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 215 59,567,042 Rls. 2,090 $
49 12 1394 غرب تهران هند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 727 50,526,432 Rls. 1,678 $
50 12 1394 غرب تهران هند 29214200 مشتقات آنيلين و املاح آنها 270 36,870,603 Rls. 1,224 $
51 12 1394 غرب تهران هند 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 50 32,767,204 Rls. 1,150 $
52 12 1394 غرب تهران هند 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 40 29,836,802 Rls. 1,047 $
53 12 1394 غرب تهران هند 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 450 14,566,398 Rls. 484 $
54 12 1394 غرب تهران هند 15081000 روغن خام بادا م زميني 15 12,627,362 Rls. 443 $
55 12 1394 غرب تهران هند 29181400 اسيد سيتريك 50 10,656,002 Rls. 374 $
56 12 1394 غرب تهران هند 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 5 10,656,002 Rls. 374 $
57 12 1394 غرب تهران هند 29163110 بنزوات سديم 25 9,324,002 Rls. 327 $
58 12 1394 غرب تهران هند 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 50 8,534,724 Rls. 283 $
59 12 1394 غرب تهران هند 29182390 ساير استرهاي اسيد ساليسيليک واملاح آنها غيرمذکور در رديف هاي 29181100 لغايت 29182340 40 6,828,140 Rls. 227 $
60 12 1394 غرب تهران هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 1 5,967,362 Rls. 209 $
61 12 1394 غرب تهران هند 29181520 سديم سيترات بدون آب گريد دارويي 25 5,328,002 Rls. 187 $
62 12 1394 غرب تهران هند 29321100 تترا هيدروفوران 30 5,121,105 Rls. 170 $
63 12 1394 غرب تهران هند 28323000 تيوسولفات ها 50 3,200,747 Rls. 106 $
64 12 1394 غرب تهران هند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 25 2,844,908 Rls. 94 $
65 12 1394 غرب تهران هند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1 2,131,202 Rls. 75 $
66 12 1394 غرب تهران هند 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 1 159,842 Rls. 6 $
مجموع کل
82,441,281,787 ريال
مجموع کل
2,786,089 دلار
[1]