آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 9,010,491 185,476,758,707 Rls. 6,482,292 $
2 12 1394 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 10,471,928 175,091,478,667 Rls. 5,883,709 $
3 12 1394 فريدون كنار امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 13,076,694 95,132,423,489 Rls. 3,267,109 $
4 12 1394 فريدون كنار امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 8,942,064 76,092,522,718 Rls. 2,589,153 $
5 12 1394 فريدون كنار امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 99,000 1,426,203,566 Rls. 47,608 $
6 12 1394 فريدون كنار امارات متحده عربي 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 3,960 931,032,000 Rls. 32,160 $
7 12 1394 فريدون كنار امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 6,998 372,874,752 Rls. 12,442 $
مجموع کل
534,523,293,898 ريال
مجموع کل
18,314,474 دلار
[1]