آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 38,611,506 322,330,082,480 Rls. 10,944,705 $
2 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 9,422,252 70,828,358,715 Rls. 2,507,866 $
3 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 3,924,933 34,567,478,174 Rls. 1,178,491 $
4 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 567,480 11,072,336,134 Rls. 369,044 $
5 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 507,947 8,065,588,824 Rls. 269,212 $
6 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 255 178,291,272 Rls. 5,952 $
7 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 19 48,435,673 Rls. 1,617 $
8 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 90051000 دوربين دوچشمي 39 41,558,844 Rls. 1,387 $
9 12 1394 فريدون كنار فدراسيون روسيه 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 2 5,627,754 Rls. 188 $
مجموع کل
447,137,757,870 ريال
مجموع کل
15,278,463 دلار
[1]