آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 1,885,888 115,983,219,071 Rls. 3,902,136 $
2 12 1394 قزوين آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 77,802 93,476,579,767 Rls. 3,228,897 $
3 12 1394 قزوين آلمان 84412000 ماشين هابرا ي ساختن کيسه ياپاکتهاي کاغذي يامقوا ئي 63,420 62,420,940,288 Rls. 2,120,349 $
4 12 1394 قزوين آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 57,385 45,747,997,704 Rls. 1,574,509 $
5 12 1394 قزوين آلمان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 257,350 41,737,596,593 Rls. 1,416,758 $
6 12 1394 قزوين آلمان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 26,567 30,345,385,337 Rls. 1,038,726 $
7 12 1394 قزوين آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 17,062 30,097,395,342 Rls. 1,033,073 $
8 12 1394 قزوين آلمان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 80,369 29,177,934,152 Rls. 1,024,793 $
9 12 1394 قزوين آلمان 70042090 سايرشيشه کشيده وبادشده بصورت ورق که خميرآن درتوده رنگ شده. کدرشده ياروكشدارشده غيرمذکوردرجاي ديگر 212,976 28,375,510,873 Rls. 939,804 $
10 12 1394 قزوين آلمان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 168,543 22,836,375,619 Rls. 756,572 $
11 12 1394 قزوين آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 153,400 16,513,769,031 Rls. 571,967 $
12 12 1394 قزوين آلمان 85044060 ا نوا ع UPS 50,246 14,649,636,785 Rls. 497,142 $
13 12 1394 قزوين آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 180,000 14,327,921,508 Rls. 478,740 $
14 12 1394 قزوين آلمان 39219091 ورق ورول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ ) 90,886 12,982,810,377 Rls. 437,154 $
15 12 1394 قزوين آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,976 12,900,867,619 Rls. 456,665 $
16 12 1394 قزوين آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,194 12,081,618,421 Rls. 425,783 $
17 12 1394 قزوين آلمان 87032210 --- وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد 3,120 11,800,939,996 Rls. 400,045 $
18 12 1394 قزوين آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 292,500 11,656,303,991 Rls. 387,943 $
19 12 1394 قزوين آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 39,760 11,044,491,430 Rls. 383,963 $
20 12 1394 قزوين آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 10,800 10,573,600,030 Rls. 352,959 $
21 12 1394 قزوين آلمان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 42,550 8,280,171,621 Rls. 276,643 $
22 12 1394 قزوين آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 88,200 6,940,276,200 Rls. 230,903 $
23 12 1394 قزوين آلمان 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 11,500 6,844,669,616 Rls. 236,431 $
24 12 1394 قزوين آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 18,500 6,819,467,040 Rls. 226,440 $
25 12 1394 قزوين آلمان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 40,820 6,718,490,630 Rls. 235,745 $
26 12 1394 قزوين آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 58,000 6,702,228,227 Rls. 238,090 $
27 12 1394 قزوين آلمان 32041510 گرانول مستربچ (Master Batch) 17,386 6,568,052,051 Rls. 228,591 $
28 12 1394 قزوين آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 80,000 5,945,454,144 Rls. 199,534 $
29 12 1394 قزوين آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 48,440 5,510,448,110 Rls. 188,443 $
30 12 1394 قزوين آلمان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 48,000 5,173,599,539 Rls. 174,012 $
31 12 1394 قزوين آلمان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 8,924 4,960,033,381 Rls. 165,723 $
32 12 1394 قزوين آلمان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 27,360 4,623,744,448 Rls. 156,710 $
33 12 1394 قزوين آلمان 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 17,408 4,343,414,400 Rls. 143,898 $
34 12 1394 قزوين آلمان 85024000 مبدل دواربرق (Electric Rotary Converters) 29,555 4,210,581,126 Rls. 142,882 $
35 12 1394 قزوين آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 21,660 3,824,688,486 Rls. 127,283 $
36 12 1394 قزوين آلمان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 42,560 3,489,868,191 Rls. 118,243 $
37 12 1394 قزوين آلمان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 12,000 3,378,104,639 Rls. 116,822 $
38 12 1394 قزوين آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 57,780 3,312,389,241 Rls. 113,127 $
39 12 1394 قزوين آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 24,547 3,038,636,869 Rls. 101,634 $
40 12 1394 قزوين آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 27,500 3,030,175,920 Rls. 100,576 $
41 12 1394 قزوين آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 124,833 3,026,056,075 Rls. 103,911 $
42 12 1394 قزوين آلمان 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 308,214 2,957,792,369 Rls. 104,041 $
43 12 1394 قزوين آلمان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 610 2,809,657,395 Rls. 95,697 $
44 12 1394 قزوين آلمان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 37,541 2,785,787,740 Rls. 93,446 $
45 12 1394 قزوين آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 16,662 2,731,148,200 Rls. 91,410 $
46 12 1394 قزوين آلمان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 64,622 2,710,386,157 Rls. 91,711 $
47 12 1394 قزوين آلمان 84411000 ماشينهاي برش 32,170 2,623,447,144 Rls. 89,167 $
48 12 1394 قزوين آلمان 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 18,360 2,606,674,638 Rls. 87,017 $
49 12 1394 قزوين آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 9,850 2,604,800,319 Rls. 87,309 $
50 12 1394 قزوين آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 21,698 2,591,891,400 Rls. 86,743 $
51 12 1394 قزوين آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 140 2,279,283,352 Rls. 76,088 $
52 12 1394 قزوين آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 22,000 2,250,054,923 Rls. 80,116 $
53 12 1394 قزوين آلمان 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 31,309 2,224,665,802 Rls. 76,644 $
54 12 1394 قزوين آلمان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 31,890 2,193,546,694 Rls. 73,985 $
55 12 1394 قزوين آلمان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 13,640 2,186,375,980 Rls. 72,392 $
56 12 1394 قزوين آلمان 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 29,331 2,117,449,612 Rls. 71,232 $
57 12 1394 قزوين آلمان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 39,997 2,053,423,264 Rls. 69,212 $
58 12 1394 قزوين آلمان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 16,000 2,049,256,000 Rls. 72,522 $
59 12 1394 قزوين آلمان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 1,796 1,930,239,918 Rls. 64,410 $
60 12 1394 قزوين آلمان 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 5,000 1,861,743,180 Rls. 62,106 $
61 12 1394 قزوين آلمان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,000 1,715,879,760 Rls. 56,849 $
62 12 1394 قزوين آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 13,880 1,684,291,420 Rls. 56,368 $
63 12 1394 قزوين آلمان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 9,200 1,669,866,695 Rls. 55,737 $
64 12 1394 قزوين آلمان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 24,370 1,649,538,700 Rls. 56,730 $
65 12 1394 قزوين آلمان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 10,680 1,639,700,000 Rls. 54,291 $
66 12 1394 قزوين آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,320 1,621,194,372 Rls. 54,512 $
67 12 1394 قزوين آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 11,500 1,545,676,172 Rls. 51,862 $
68 12 1394 قزوين آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,250 1,482,977,906 Rls. 49,968 $
69 12 1394 قزوين آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 29 1,396,340,572 Rls. 46,512 $
70 12 1394 قزوين آلمان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 68,161 1,323,323,070 Rls. 44,914 $
71 12 1394 قزوين آلمان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 12,000 1,306,054,065 Rls. 44,365 $
72 12 1394 قزوين آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 4,558 1,216,692,476 Rls. 41,772 $
73 12 1394 قزوين آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 6,965 1,205,385,430 Rls. 40,051 $
74 12 1394 قزوين آلمان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 5,900 1,158,251,785 Rls. 38,374 $
75 12 1394 قزوين آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 16,372 1,088,625,296 Rls. 36,421 $
76 12 1394 قزوين آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 205 1,077,842,880 Rls. 35,676 $
77 12 1394 قزوين آلمان 30051050 چسب هاي پيشرفته درمان زخم ديابتيك وسوختگي 910 1,015,231,984 Rls. 33,898 $
78 12 1394 قزوين آلمان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 11,000 1,001,634,000 Rls. 34,526 $
79 12 1394 قزوين آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 12,000 927,715,950 Rls. 31,513 $
80 12 1394 قزوين آلمان 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 8,659 864,642,464 Rls. 28,866 $
81 12 1394 قزوين آلمان 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 510 801,741,286 Rls. 26,611 $
82 12 1394 قزوين آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 122 781,047,546 Rls. 26,085 $
83 12 1394 قزوين آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,690 779,413,106 Rls. 26,449 $
84 12 1394 قزوين آلمان 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 17,940 772,966,771 Rls. 25,886 $
85 12 1394 قزوين آلمان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 3,960 770,622,212 Rls. 26,563 $
86 12 1394 قزوين آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 3,190 666,728,250 Rls. 22,553 $
87 12 1394 قزوين آلمان 32089020 سايرلاکها و ورني ها ولعاب خارج قوطي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 1,737 566,850,000 Rls. 18,790 $
88 12 1394 قزوين آلمان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,979 565,364,914 Rls. 18,773 $
89 12 1394 قزوين آلمان 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 4,008 550,642,535 Rls. 18,516 $
90 12 1394 قزوين آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 1,405 541,960,688 Rls. 17,994 $
91 12 1394 قزوين آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 726 538,186,590 Rls. 17,870 $
92 12 1394 قزوين آلمان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 183 491,282,979 Rls. 16,267 $
93 12 1394 قزوين آلمان 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پلي استرها 4,000 490,139,200 Rls. 16,357 $
94 12 1394 قزوين آلمان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 257 481,309,883 Rls. 16,278 $
95 12 1394 قزوين آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 5,250 470,378,984 Rls. 16,021 $
96 12 1394 قزوين آلمان 39094040 رزين فنوليک (گريد غذا يي ) 2,400 451,798,500 Rls. 15,084 $
97 12 1394 قزوين آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 51 437,073,242 Rls. 14,467 $
98 12 1394 قزوين آلمان 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 200 431,609,397 Rls. 14,971 $
99 12 1394 قزوين آلمان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 96 384,377,280 Rls. 12,737 $
100 12 1394 قزوين آلمان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 608 371,992,067 Rls. 12,670 $
مجموع کل
818,975,418,403 ريال
مجموع کل
27,873,013 دلار