آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين اسپانيا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,700 17,998,189,022 Rls. 611,372 $
2 12 1394 قزوين اسپانيا 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 68,682 15,483,967,376 Rls. 518,170 $
3 12 1394 قزوين اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 18,908 6,523,623,305 Rls. 216,807 $
4 12 1394 قزوين اسپانيا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 40,555 5,660,087,530 Rls. 191,898 $
5 12 1394 قزوين اسپانيا 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 19,926 3,328,917,800 Rls. 110,379 $
6 12 1394 قزوين اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 26,699 3,298,388,550 Rls. 111,498 $
7 12 1394 قزوين اسپانيا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 20,000 3,267,000,000 Rls. 108,250 $
8 12 1394 قزوين اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 11,877 2,323,196,288 Rls. 82,529 $
9 12 1394 قزوين اسپانيا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 38,714 1,918,330,942 Rls. 63,517 $
10 12 1394 قزوين اسپانيا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 10,056 1,118,154,007 Rls. 37,328 $
11 12 1394 قزوين اسپانيا 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 21,980 852,825,067 Rls. 29,280 $
12 12 1394 قزوين اسپانيا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,800 810,900,840 Rls. 27,267 $
13 12 1394 قزوين اسپانيا 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 24,813 663,030,375 Rls. 23,553 $
14 12 1394 قزوين اسپانيا 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1,566 613,516,494 Rls. 20,484 $
15 12 1394 قزوين اسپانيا 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 24,813 611,394,206 Rls. 21,719 $
16 12 1394 قزوين اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 1,600 380,396,309 Rls. 13,439 $
17 12 1394 قزوين اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 500 272,422,000 Rls. 9,279 $
18 12 1394 قزوين اسپانيا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 6,300 235,421,567 Rls. 7,795 $
19 12 1394 قزوين اسپانيا 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 7,106 178,760,641 Rls. 6,046 $
20 12 1394 قزوين اسپانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,943 64,524,057 Rls. 2,280 $
21 12 1394 قزوين اسپانيا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 140 28,338,660 Rls. 946 $
22 12 1394 قزوين اسپانيا 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 169 13,117,600 Rls. 434 $
23 12 1394 قزوين اسپانيا 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 93 8,362,470 Rls. 277 $
مجموع کل
65,652,865,106 ريال
مجموع کل
2,214,547 دلار
[1]