آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين انگلستان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 622,500 49,359,650,968 Rls. 1,646,553 $
2 12 1394 قزوين انگلستان 84572000 ماشين ساخت يک وا حدي (يک مرحله ا ي )برا ي کارکردن روي فلزا ت 46,000 3,509,461,750 Rls. 117,135 $
3 12 1394 قزوين انگلستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 21,000 2,305,019,932 Rls. 76,893 $
4 12 1394 قزوين انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 4,320 1,760,243,368 Rls. 60,210 $
5 12 1394 قزوين انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,000 1,427,895,808 Rls. 47,633 $
6 12 1394 قزوين انگلستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 6,000 956,310,000 Rls. 31,909 $
7 12 1394 قزوين انگلستان 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 1,000 673,941,400 Rls. 22,491 $
8 12 1394 قزوين انگلستان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 4,000 478,155,000 Rls. 15,954 $
9 12 1394 قزوين انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 850 328,742,974 Rls. 11,061 $
مجموع کل
60,799,421,200 ريال
مجموع کل
2,029,839 دلار
[1]