آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين بلژيك 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 434,814 97,393,225,941 Rls. 3,440,849 $
2 12 1394 قزوين بلژيك 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 23,760 4,702,188,590 Rls. 156,360 $
3 12 1394 قزوين بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 49,500 2,521,088,682 Rls. 83,724 $
4 12 1394 قزوين بلژيك 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 34,569 2,219,445,879 Rls. 74,914 $
5 12 1394 قزوين بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 4,294 1,698,591,870 Rls. 56,710 $
6 12 1394 قزوين بلژيك 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 11,000 618,041,728 Rls. 21,032 $
7 12 1394 قزوين بلژيك 37071000 ا مولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 83 309,162,865 Rls. 10,349 $
8 12 1394 قزوين بلژيك 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 1,800 251,812,438 Rls. 8,896 $
9 12 1394 قزوين بلژيك 21069020 ا مولسيفاير 1,350 108,015,215 Rls. 3,604 $
10 12 1394 قزوين بلژيك 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 120 77,114,372 Rls. 2,580 $
11 12 1394 قزوين بلژيك 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 92 70,929,140 Rls. 2,368 $
12 12 1394 قزوين بلژيك 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 107 17,610,378 Rls. 583 $
13 12 1394 قزوين بلژيك 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 1,163 16,848,000 Rls. 558 $
مجموع کل
110,004,075,098 ريال
مجموع کل
3,862,528 دلار
[1]