آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 625,600 45,155,691,810 Rls. 1,541,497 $
2 12 1394 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 400,000 32,299,268,837 Rls. 1,075,855 $
3 12 1394 قزوين تايوان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 258,480 18,920,390,251 Rls. 649,356 $
4 12 1394 قزوين تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 235,927 15,880,190,223 Rls. 555,071 $
5 12 1394 قزوين تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 30,720 5,824,865,734 Rls. 194,288 $
6 12 1394 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 17,914 5,489,413,502 Rls. 188,702 $
7 12 1394 قزوين تايوان 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 4,000 2,289,423,864 Rls. 76,373 $
8 12 1394 قزوين تايوان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,300 1,778,332,456 Rls. 59,939 $
9 12 1394 قزوين تايوان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 14,000 1,083,475,226 Rls. 35,897 $
10 12 1394 قزوين تايوان 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 10,000 1,011,092,076 Rls. 34,345 $
11 12 1394 قزوين تايوان 29125000 پليمرهاي حلقوي آلدئيد ها 3,600 861,485,174 Rls. 28,542 $
12 12 1394 قزوين تايوان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 11,004 589,039,269 Rls. 20,641 $
13 12 1394 قزوين تايوان 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 11,600 576,224,629 Rls. 19,236 $
14 12 1394 قزوين تايوان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 36 473,593,426 Rls. 15,810 $
15 12 1394 قزوين تايوان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 2,400 275,751,849 Rls. 9,367 $
16 12 1394 قزوين تايوان 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 15 30,199,677 Rls. 1,062 $
17 12 1394 قزوين تايوان 28321020 متابي سولفيت 450 24,953,412 Rls. 848 $
مجموع کل
132,563,391,416 ريال
مجموع کل
4,506,828 دلار
[1]