آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 60,456 44,166,011,621 Rls. 1,481,159 $
2 12 1394 قزوين سوئيس 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 50,301 29,938,047,128 Rls. 1,008,711 $
3 12 1394 قزوين سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 97,000 8,988,697,502 Rls. 305,341 $
4 12 1394 قزوين سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 10,540 5,873,730,135 Rls. 197,151 $
5 12 1394 قزوين سوئيس 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4,858 5,120,697,214 Rls. 181,908 $
6 12 1394 قزوين سوئيس 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,285 3,389,386,842 Rls. 112,619 $
7 12 1394 قزوين سوئيس 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,931 2,364,262,238 Rls. 83,988 $
8 12 1394 قزوين سوئيس 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 8,850 939,989,364 Rls. 31,480 $
9 12 1394 قزوين سوئيس 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 622 821,194,268 Rls. 27,413 $
10 12 1394 قزوين سوئيس 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 4,000 754,855,381 Rls. 26,020 $
11 12 1394 قزوين سوئيس 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 228 33,068,407 Rls. 1,104 $
12 12 1394 قزوين سوئيس 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 27 26,874,000 Rls. 897 $
مجموع کل
102,416,814,100 ريال
مجموع کل
3,457,790 دلار
[1]