آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 204,871 10,521,697,329 Rls. 354,382 $
2 12 1394 قزوين فنلاند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 119,471 3,886,391,372 Rls. 129,052 $
3 12 1394 قزوين فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,226 1,612,729,025 Rls. 53,529 $
4 12 1394 قزوين فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 28,728 1,462,857,441 Rls. 48,639 $
مجموع کل
17,483,675,167 ريال
مجموع کل
585,603 دلار
[1]