آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين هلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 33,935 96,560,728,590 Rls. 3,213,845 $
2 12 1394 قزوين هلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 9,240 27,881,960,352 Rls. 983,748 $
3 12 1394 قزوين هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,622 7,233,931,039 Rls. 244,695 $
4 12 1394 قزوين هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,360 2,626,957,440 Rls. 92,967 $
5 12 1394 قزوين هلند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 22,000 1,669,579,560 Rls. 55,736 $
6 12 1394 قزوين هلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,925 1,156,093,976 Rls. 38,914 $
7 12 1394 قزوين هلند 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 202 641,616,888 Rls. 21,404 $
8 12 1394 قزوين هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 385 548,374,384 Rls. 18,293 $
9 12 1394 قزوين هلند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,429 239,869,791 Rls. 8,131 $
10 12 1394 قزوين هلند 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 767 231,820,893 Rls. 7,678 $
11 12 1394 قزوين هلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 602 137,261,692 Rls. 4,745 $
12 12 1394 قزوين هلند 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 704 89,668,974 Rls. 3,058 $
13 12 1394 قزوين هلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 202 71,156,659 Rls. 2,374 $
14 12 1394 قزوين هلند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 275 44,895,466 Rls. 1,522 $
15 12 1394 قزوين هلند 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 108 42,167,616 Rls. 1,397 $
16 12 1394 قزوين هلند 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 217 41,477,818 Rls. 1,406 $
17 12 1394 قزوين هلند 96100090 سنگ لوح وتابلوبراي نوشتن يارسامي ،بجزوايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوترياچاپگر 891 41,232,345 Rls. 1,398 $
18 12 1394 قزوين هلند 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 510 39,504,547 Rls. 1,339 $
19 12 1394 قزوين هلند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 137 23,557,104 Rls. 799 $
20 12 1394 قزوين هلند 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 298 21,837,014 Rls. 740 $
21 12 1394 قزوين هلند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 180 20,500,550 Rls. 695 $
22 12 1394 قزوين هلند 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 252 17,737,497 Rls. 601 $
23 12 1394 قزوين هلند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 18 13,050,790 Rls. 446 $
24 12 1394 قزوين هلند 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 201 13,003,248 Rls. 441 $
25 12 1394 قزوين هلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 92 12,940,694 Rls. 439 $
26 12 1394 قزوين هلند 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زورق هاي موا دپلاستيکي ياا زموا د نسجي 45 12,169,885 Rls. 413 $
27 12 1394 قزوين هلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 22 6,758,203 Rls. 239 $
28 12 1394 قزوين هلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 18 5,456,894 Rls. 182 $
مجموع کل
139,445,309,910 ريال
مجموع کل
4,707,644 دلار
[1]