آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 352,760 23,973,875,676 Rls. 811,676 $
2 12 1394 قزوين هند 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 120,042 15,124,482,553 Rls. 504,654 $
3 12 1394 قزوين هند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 287,918 13,730,213,802 Rls. 471,960 $
4 12 1394 قزوين هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 69,250 10,923,821,865 Rls. 378,280 $
5 12 1394 قزوين هند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 93,880 8,251,629,598 Rls. 281,654 $
6 12 1394 قزوين هند 29291000 ايزوسياناتکها 83,000 7,223,110,201 Rls. 243,637 $
7 12 1394 قزوين هند 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 9,256 3,133,716,457 Rls. 104,185 $
8 12 1394 قزوين هند 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 18,070 2,923,635,322 Rls. 100,777 $
9 12 1394 قزوين هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 74,166 2,570,379,809 Rls. 86,267 $
10 12 1394 قزوين هند 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 30,000 2,232,822,769 Rls. 75,172 $
11 12 1394 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 22,020 2,177,004,300 Rls. 72,159 $
12 12 1394 قزوين هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,537 1,977,609,376 Rls. 65,480 $
13 12 1394 قزوين هند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 1,145 1,936,935,000 Rls. 64,316 $
14 12 1394 قزوين هند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3,770 1,641,288,016 Rls. 56,930 $
15 12 1394 قزوين هند 39219091 ورق ورول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ ) 13,155 1,358,807,500 Rls. 45,022 $
16 12 1394 قزوين هند 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 9,831 1,336,121,379 Rls. 44,240 $
17 12 1394 قزوين هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 11,500 1,304,974,515 Rls. 43,238 $
18 12 1394 قزوين هند 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 17,500 1,270,080,000 Rls. 42,039 $
19 12 1394 قزوين هند 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 1,415 1,135,492,250 Rls. 37,597 $
20 12 1394 قزوين هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 11,200 878,080,000 Rls. 29,064 $
21 12 1394 قزوين هند 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 3,524 723,862,916 Rls. 24,153 $
22 12 1394 قزوين هند 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 245 122,692,299 Rls. 4,064 $
23 12 1394 قزوين هند 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,160 114,866,074 Rls. 4,031 $
24 12 1394 قزوين هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,100 71,433,488 Rls. 2,371 $
25 12 1394 قزوين هند 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 201 34,199,903 Rls. 1,179 $
مجموع کل
106,171,135,068 ريال
مجموع کل
3,594,143 دلار
[1]