آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 67,478 15,854,024,097 Rls. 531,620 $
2 12 1394 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 64,398 10,875,354,205 Rls. 362,314 $
3 12 1394 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 73,440 9,181,918,481 Rls. 309,335 $
4 12 1394 قشم ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 20,121 8,640,341,141 Rls. 288,482 $
5 12 1394 قشم ايتاليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,926 5,368,594,052 Rls. 179,441 $
6 12 1394 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 14,209 4,969,293,274 Rls. 166,619 $
7 12 1394 قشم ايتاليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2,400 4,271,198,994 Rls. 142,550 $
8 12 1394 قشم ايتاليا 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 12,396 2,237,897,446 Rls. 74,535 $
9 12 1394 قشم ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 6,067 2,161,709,407 Rls. 72,145 $
10 12 1394 قشم ايتاليا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,338 960,660,681 Rls. 32,010 $
11 12 1394 قشم ايتاليا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,088 561,255,585 Rls. 19,026 $
12 12 1394 قشم ايتاليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,507 551,374,612 Rls. 18,884 $
13 12 1394 قشم ايتاليا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 1,020 276,106,080 Rls. 9,217 $
14 12 1394 قشم ايتاليا 33061000 مواد پاكکكننده دندان 409 116,690,400 Rls. 3,869 $
15 12 1394 قشم ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 150 73,375,076 Rls. 2,487 $
16 12 1394 قشم ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 682 69,051,840 Rls. 2,288 $
مجموع کل
66,168,845,371 ريال
مجموع کل
2,214,822 دلار
[1]