آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 547,542 81,874,875,346 Rls. 2,792,938 $
2 12 1394 قشم تايلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 226,800 19,740,826,800 Rls. 692,685 $
3 12 1394 قشم تايلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 29,044 3,815,672,261 Rls. 128,411 $
4 12 1394 قشم تايلند 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 17,581 1,593,867,642 Rls. 53,534 $
5 12 1394 قشم تايلند 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 13,187 1,201,151,896 Rls. 40,393 $
6 12 1394 قشم تايلند 33051000 شامپوها 11,564 954,662,442 Rls. 31,981 $
7 12 1394 قشم تايلند 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 3,637 278,900,160 Rls. 9,240 $
8 12 1394 قشم تايلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,805 152,549,936 Rls. 5,054 $
9 12 1394 قشم تايلند 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 1,611 97,252,848 Rls. 3,222 $
10 12 1394 قشم تايلند 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,443 88,861,696 Rls. 2,944 $
11 12 1394 قشم تايلند 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 414 42,486,998 Rls. 1,408 $
12 12 1394 قشم تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 111 35,865,232 Rls. 1,188 $
13 12 1394 قشم تايلند 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 272 20,525,120 Rls. 680 $
14 12 1394 قشم تايلند 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 154 16,269,176 Rls. 539 $
15 12 1394 قشم تايلند 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 122 12,888,568 Rls. 427 $
16 12 1394 قشم تايلند 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 56 5,070,912 Rls. 168 $
17 12 1394 قشم تايلند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 7 887,586 Rls. 30 $
مجموع کل
109,932,614,619 ريال
مجموع کل
3,764,842 دلار
[1]