آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 195,646 16,917,599,685 Rls. 576,781 $
2 12 1394 قشم ترکيه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 13,802 2,768,717,780 Rls. 92,124 $
3 12 1394 قشم ترکيه 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 4,551 914,673,596 Rls. 31,138 $
4 12 1394 قشم ترکيه 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 3,745 771,088,322 Rls. 26,241 $
5 12 1394 قشم ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 683 51,466,334 Rls. 1,707 $
6 12 1394 قشم ترکيه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 80 27,024,716 Rls. 955 $
7 12 1394 قشم ترکيه 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 12 3,558,519 Rls. 119 $
مجموع کل
21,454,128,952 ريال
مجموع کل
729,064 دلار
[1]