آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 148,997 54,603,782,214 Rls. 1,826,030 $
2 12 1394 قشم فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 143,471 43,126,694,872 Rls. 1,448,381 $
3 12 1394 قشم فرانسه 33051000 شامپوها 52,271 11,910,494,581 Rls. 396,436 $
4 12 1394 قشم فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 22,078 8,506,252,360 Rls. 282,450 $
5 12 1394 قشم فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 3,476 2,865,017,239 Rls. 95,192 $
6 12 1394 قشم فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,247 1,370,345,621 Rls. 45,811 $
7 12 1394 قشم فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 528 1,315,259,385 Rls. 43,650 $
8 12 1394 قشم فرانسه 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 6,073 1,272,814,849 Rls. 42,255 $
9 12 1394 قشم فرانسه 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 5,631 1,252,186,611 Rls. 41,790 $
10 12 1394 قشم فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 4,556 877,839,298 Rls. 29,288 $
11 12 1394 قشم فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 394 657,209,874 Rls. 21,827 $
12 12 1394 قشم فرانسه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,389 121,499,385 Rls. 4,055 $
13 12 1394 قشم فرانسه 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 425 47,686,320 Rls. 1,584 $
14 12 1394 قشم فرانسه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 225 37,887,782 Rls. 1,255 $
15 12 1394 قشم فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 209 23,216,544 Rls. 769 $
مجموع کل
127,988,186,935 ريال
مجموع کل
4,280,773 دلار
[1]