آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 4,830,211 485,117,253,502 Rls. 16,534,270 $
2 12 1394 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,793,408 270,482,298,933 Rls. 9,119,725 $
3 12 1394 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 904,487 166,778,037,522 Rls. 5,553,687 $
4 12 1394 قشم چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 758,082 160,350,932,748 Rls. 5,311,255 $
5 12 1394 قشم چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,666,137 116,788,820,338 Rls. 3,957,701 $
6 12 1394 قشم چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 1,134,102 101,164,868,963 Rls. 3,415,505 $
7 12 1394 قشم چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 205,940 87,980,611,420 Rls. 3,044,650 $
8 12 1394 قشم چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 881,609 81,400,134,903 Rls. 2,809,737 $
9 12 1394 قشم چين 85437020 ---لامپ LED 135,032 41,914,206,183 Rls. 1,388,795 $
10 12 1394 قشم چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 152,164 34,885,582,085 Rls. 1,155,913 $
11 12 1394 قشم چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 59,338 34,692,378,200 Rls. 1,213,642 $
12 12 1394 قشم چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 176,472 26,653,259,375 Rls. 907,809 $
13 12 1394 قشم چين 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 992,276 18,190,698,031 Rls. 602,426 $
14 12 1394 قشم چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 197,600 17,913,105,467 Rls. 602,242 $
15 12 1394 قشم چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 60,845 16,719,311,600 Rls. 555,991 $
16 12 1394 قشم چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 62,001 16,010,684,957 Rls. 540,206 $
17 12 1394 قشم چين 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 147,069 11,796,465,486 Rls. 390,702 $
18 12 1394 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 348,474 10,216,094,222 Rls. 344,628 $
19 12 1394 قشم چين 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 17,556 10,055,564,922 Rls. 337,914 $
20 12 1394 قشم چين 07133310 لوبيا چيتي 230,000 9,525,371,040 Rls. 315,577 $
21 12 1394 قشم چين 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 59,264 9,475,171,485 Rls. 323,524 $
22 12 1394 قشم چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 312,600 9,458,115,950 Rls. 315,723 $
23 12 1394 قشم چين 62064000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 56,400 9,088,187,998 Rls. 302,175 $
24 12 1394 قشم چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 90,583 8,941,814,587 Rls. 302,156 $
25 12 1394 قشم چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 36,840 8,114,238,573 Rls. 270,272 $
26 12 1394 قشم چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 167,956 7,617,893,728 Rls. 252,329 $
27 12 1394 قشم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 45,834 7,515,219,150 Rls. 262,678 $
28 12 1394 قشم چين 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 15,067 7,333,221,408 Rls. 247,728 $
29 12 1394 قشم چين 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 84,466 7,274,660,550 Rls. 243,449 $
30 12 1394 قشم چين 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 19,284 6,693,754,960 Rls. 235,455 $
31 12 1394 قشم چين 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 38,370 5,431,107,523 Rls. 189,059 $
32 12 1394 قشم چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 88,672 5,222,616,456 Rls. 174,434 $
33 12 1394 قشم چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 33,004 4,907,745,653 Rls. 166,211 $
34 12 1394 قشم چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 60,946 4,203,341,411 Rls. 140,759 $
35 12 1394 قشم چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 37,385 4,173,702,905 Rls. 146,011 $
36 12 1394 قشم چين 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 84,570 3,948,256,095 Rls. 131,446 $
37 12 1394 قشم چين 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 255,399 3,825,882,413 Rls. 127,700 $
38 12 1394 قشم چين 62019300 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 17,224 3,206,947,696 Rls. 106,758 $
39 12 1394 قشم چين 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 23,359 3,149,785,958 Rls. 105,116 $
40 12 1394 قشم چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 41,510 3,041,562,727 Rls. 102,478 $
41 12 1394 قشم چين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 127,200 2,858,184,000 Rls. 95,400 $
42 12 1394 قشم چين 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 23,891 2,853,788,413 Rls. 94,679 $
43 12 1394 قشم چين 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 14,425 2,788,033,248 Rls. 92,638 $
44 12 1394 قشم چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 11,550 2,569,743,630 Rls. 85,139 $
45 12 1394 قشم چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 7,628 2,569,459,934 Rls. 85,330 $
46 12 1394 قشم چين 62093000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زا لياف سنتتيک 17,402 2,368,422,997 Rls. 78,597 $
47 12 1394 قشم چين 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 11,877 2,312,858,893 Rls. 76,652 $
48 12 1394 قشم چين 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,834 2,215,373,760 Rls. 73,404 $
49 12 1394 قشم چين 62021300 پالتوونيم پالتوومانتو,باراني ،ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 9,654 2,082,230,719 Rls. 69,471 $
50 12 1394 قشم چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 37,689 1,711,939,966 Rls. 56,683 $
51 12 1394 قشم چين 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 8,593 1,703,708,129 Rls. 56,465 $
52 12 1394 قشم چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 22,412 1,685,475,602 Rls. 56,306 $
53 12 1394 قشم چين 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 17,714 1,642,680,012 Rls. 55,686 $
54 12 1394 قشم چين 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 14,828 1,612,260,379 Rls. 53,383 $
55 12 1394 قشم چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 19,414 1,597,348,588 Rls. 52,905 $
56 12 1394 قشم چين 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 25,416 1,565,684,976 Rls. 52,144 $
57 12 1394 قشم چين 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 14,414 1,534,236,462 Rls. 50,841 $
58 12 1394 قشم چين 61079900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي. 12,328 1,476,782,850 Rls. 48,933 $
59 12 1394 قشم چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 674,776 1,398,152,550 Rls. 47,130 $
60 12 1394 قشم چين 61013000 پالتوونيم پالتو ،ردا ، شنل وشنل باشلق دار انورا ک وژاکت اسکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي به استثناي اشياء مشمول شماره 6103 8,007 1,331,049,424 Rls. 44,432 $
61 12 1394 قشم چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 2,078 1,240,955,748 Rls. 41,189 $
62 12 1394 قشم چين 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 6,249 1,117,292,573 Rls. 37,021 $
63 12 1394 قشم چين 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 38,650 1,090,844,862 Rls. 36,576 $
64 12 1394 قشم چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 28,087 1,018,477,644 Rls. 34,087 $
65 12 1394 قشم چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 10,950 993,561,009 Rls. 32,911 $
66 12 1394 قشم چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 17,935 967,101,831 Rls. 32,283 $
67 12 1394 قشم چين 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12,400 917,172,045 Rls. 31,155 $
68 12 1394 قشم چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 8,846 912,570,318 Rls. 30,234 $
69 12 1394 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 14,850 900,307,670 Rls. 29,831 $
70 12 1394 قشم چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 10,706 897,541,634 Rls. 31,637 $
71 12 1394 قشم چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 14,828 894,988,424 Rls. 29,656 $
72 12 1394 قشم چين 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 11,273 892,429,508 Rls. 30,466 $
73 12 1394 قشم چين 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,زنانه يادخترا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906 ، 5903 يا 5907 5,948 870,790,908 Rls. 29,026 $
74 12 1394 قشم چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 12,726 830,164,460 Rls. 27,895 $
75 12 1394 قشم چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 5,440 822,098,440 Rls. 27,220 $
76 12 1394 قشم چين 62029900 آنورا ک, بادگيرزنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,009 816,450,150 Rls. 27,050 $
77 12 1394 قشم چين 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 6,525 795,351,946 Rls. 27,800 $
78 12 1394 قشم چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,000 791,242,875 Rls. 26,325 $
79 12 1394 قشم چين 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,558 790,458,750 Rls. 26,375 $
80 12 1394 قشم چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 10,406 784,026,770 Rls. 26,066 $
81 12 1394 قشم چين 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,770 776,376,044 Rls. 25,724 $
82 12 1394 قشم چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 9,962 764,505,605 Rls. 25,556 $
83 12 1394 قشم چين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 14,053 741,248,010 Rls. 24,733 $
84 12 1394 قشم چين 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 8,716 721,399,833 Rls. 23,900 $
85 12 1394 قشم چين 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 54,998 692,571,880 Rls. 22,945 $
86 12 1394 قشم چين 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 7,631 692,481,328 Rls. 22,942 $
87 12 1394 قشم چين 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,278 677,933,633 Rls. 22,499 $
88 12 1394 قشم چين 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 4,274 676,716,867 Rls. 22,419 $
89 12 1394 قشم چين 83016010 ---سيلندر(مغزي) قفل درب ساختمان 8,804 662,583,979 Rls. 22,122 $
90 12 1394 قشم چين 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 6,485 652,156,376 Rls. 21,778 $
91 12 1394 قشم چين 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 25,800 649,035,777 Rls. 21,503 $
92 12 1394 قشم چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,000 639,094,174 Rls. 22,425 $
93 12 1394 قشم چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 13,813 625,412,480 Rls. 20,720 $
94 12 1394 قشم چين 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 12,825 576,436,705 Rls. 19,237 $
95 12 1394 قشم چين 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 8,107 515,171,885 Rls. 17,128 $
96 12 1394 قشم چين 84146010 ---هود آشپزخانه 11,820 512,033,130 Rls. 18,090 $
97 12 1394 قشم چين 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 8,384 506,041,472 Rls. 16,768 $
98 12 1394 قشم چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,544 501,432,052 Rls. 16,679 $
99 12 1394 قشم چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,900 496,335,965 Rls. 16,568 $
100 12 1394 قشم چين 48131000 کاغذ سيگار,به شکل دفترچه يا لوله 4,850 485,108,313 Rls. 16,291 $
مجموع کل
1,912,044,224,727 ريال
مجموع کل
64,608,881 دلار