آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,096 33,617,808,003 Rls. 1,139,625 $
2 12 1394 قم آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,448 8,120,443,496 Rls. 283,832 $
3 12 1394 قم آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,887 3,367,116,049 Rls. 112,402 $
4 12 1394 قم آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,800 1,656,400,000 Rls. 55,008 $
مجموع کل
46,761,767,548 ريال
مجموع کل
1,590,868 دلار
[1]