آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم امارات متحده عربي 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 15,921,950 295,624,647,686 Rls. 9,977,029 $
2 12 1394 قم امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 28,203 26,111,414,486 Rls. 896,468 $
3 12 1394 قم امارات متحده عربي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 54,260 17,341,732,027 Rls. 602,622 $
4 12 1394 قم امارات متحده عربي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 259,735 13,127,944,299 Rls. 449,575 $
5 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 33,632 4,247,436,614 Rls. 148,068 $
6 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 25,854 4,112,431,512 Rls. 143,183 $
7 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 13,556 4,102,277,665 Rls. 142,645 $
8 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 12,488 2,845,272,014 Rls. 98,903 $
9 12 1394 قم امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,667 1,744,317,778 Rls. 58,993 $
10 12 1394 قم امارات متحده عربي 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 6,155 1,627,498,538 Rls. 56,692 $
11 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 26,440 1,599,223,441 Rls. 55,509 $
12 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 8,131 1,571,840,977 Rls. 54,693 $
13 12 1394 قم امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 4,900 1,280,947,834 Rls. 43,978 $
14 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 3,560 1,167,638,560 Rls. 40,571 $
15 12 1394 قم امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,936 1,131,481,975 Rls. 38,703 $
16 12 1394 قم امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 20,000 1,085,999,970 Rls. 37,959 $
17 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 6,527 819,114,553 Rls. 28,484 $
18 12 1394 قم امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,800 797,378,450 Rls. 26,494 $
19 12 1394 قم امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,100 774,531,802 Rls. 26,493 $
20 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 1,437 667,853,351 Rls. 23,285 $
21 12 1394 قم امارات متحده عربي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 10,975 641,525,504 Rls. 22,203 $
22 12 1394 قم امارات متحده عربي 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 1,902 540,373,151 Rls. 18,800 $
23 12 1394 قم امارات متحده عربي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 1,360 516,975,991 Rls. 17,977 $
24 12 1394 قم امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 2,022 367,559,591 Rls. 12,778 $
25 12 1394 قم امارات متحده عربي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 9,130 320,170,252 Rls. 11,143 $
26 12 1394 قم امارات متحده عربي 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,738 298,517,777 Rls. 10,378 $
27 12 1394 قم امارات متحده عربي 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 1,013 282,346,301 Rls. 10,845 $
28 12 1394 قم امارات متحده عربي 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 1,900 255,941,347 Rls. 8,755 $
29 12 1394 قم امارات متحده عربي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 1,395 202,422,856 Rls. 7,047 $
30 12 1394 قم امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 760 197,081,512 Rls. 6,766 $
31 12 1394 قم امارات متحده عربي 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 534 149,986,563 Rls. 5,218 $
32 12 1394 قم امارات متحده عربي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 800 148,126,656 Rls. 5,067 $
33 12 1394 قم امارات متحده عربي 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 802 125,367,124 Rls. 4,366 $
34 12 1394 قم امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 506 103,610,110 Rls. 3,609 $
35 12 1394 قم امارات متحده عربي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 173 94,407,638 Rls. 3,395 $
36 12 1394 قم امارات متحده عربي 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 515 62,271,222 Rls. 2,240 $
37 12 1394 قم امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 201 46,920,808 Rls. 1,688 $
38 12 1394 قم امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 250 33,166,319 Rls. 1,164 $
39 12 1394 قم امارات متحده عربي 84849030 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگير ها وواشرهاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به موتورسيکلت 80 31,979,023 Rls. 1,150 $
40 12 1394 قم امارات متحده عربي 85114030 ا ستارتر و دينام مخصوص موتورسيکلت 40 18,620,134 Rls. 670 $
41 12 1394 قم امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 28 16,367,324 Rls. 589 $
42 12 1394 قم امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 13 12,976,995 Rls. 467 $
43 12 1394 قم امارات متحده عربي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 90 10,427,942 Rls. 375 $
44 12 1394 قم امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 10 8,805,817 Rls. 317 $
45 12 1394 قم امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 50 4,634,641 Rls. 167 $
46 12 1394 قم امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 40 1,149,391 Rls. 41 $
47 12 1394 قم امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 36 741,542 Rls. 27 $
48 12 1394 قم امارات متحده عربي 85113090 کويل هاي روشن کردن 5 724,112 Rls. 26 $
مجموع کل
386,274,181,175 ريال
مجموع کل
13,107,616 دلار
[1]