آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم ايتاليا 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 42,840 26,468,950,324 Rls. 932,991 $
2 12 1394 قم ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 15,000 12,988,210,000 Rls. 431,272 $
3 12 1394 قم ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,300 4,247,100,000 Rls. 140,726 $
4 12 1394 قم ايتاليا 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 11,200 1,303,822,279 Rls. 44,103 $
5 12 1394 قم ايتاليا 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 5,400 651,911,139 Rls. 22,052 $
6 12 1394 قم ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,120 329,248,050 Rls. 11,137 $
مجموع کل
45,989,241,792 ريال
مجموع کل
1,582,281 دلار
[1]