آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم مالزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 26,800 8,065,094,763 Rls. 268,590 $
2 12 1394 قم مالزي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 70,701 4,279,093,138 Rls. 141,786 $
3 12 1394 قم مالزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 12,800 2,295,921,347 Rls. 76,421 $
4 12 1394 قم مالزي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 13,743 1,983,231,384 Rls. 66,033 $
5 12 1394 قم مالزي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 13,845 1,972,157,257 Rls. 65,589 $
6 12 1394 قم مالزي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 6,400 1,066,265,891 Rls. 35,510 $
7 12 1394 قم مالزي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 4,720 691,511,189 Rls. 23,025 $
8 12 1394 قم مالزي 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 5,150 676,322,228 Rls. 22,510 $
9 12 1394 قم مالزي 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 1,400 430,559,932 Rls. 14,339 $
10 12 1394 قم مالزي 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 2,800 322,812,306 Rls. 10,749 $
11 12 1394 قم مالزي 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,160 271,573,706 Rls. 9,019 $
12 12 1394 قم مالزي 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 400 250,442,417 Rls. 8,341 $
13 12 1394 قم مالزي 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 3,600 249,125,990 Rls. 8,296 $
14 12 1394 قم مالزي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 800 210,891,909 Rls. 7,024 $
15 12 1394 قم مالزي 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 800 209,409,892 Rls. 6,973 $
16 12 1394 قم مالزي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 1,000 144,365,972 Rls. 4,830 $
17 12 1394 قم مالزي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 2,800 139,507,265 Rls. 4,648 $
18 12 1394 قم مالزي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 740 134,041,563 Rls. 4,458 $
19 12 1394 قم مالزي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 840 85,245,974 Rls. 2,840 $
20 12 1394 قم مالزي 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 307 63,315,293 Rls. 2,106 $
21 12 1394 قم مالزي 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 280 58,179,075 Rls. 1,937 $
22 12 1394 قم مالزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 51 49,606,375 Rls. 1,643 $
23 12 1394 قم مالزي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 280 47,052,900 Rls. 1,570 $
24 12 1394 قم مالزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 240 42,671,835 Rls. 1,421 $
25 12 1394 قم مالزي 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 41 29,214,250 Rls. 968 $
26 12 1394 قم مالزي 84821000 بلبرينگ. 38 9,834,500 Rls. 326 $
مجموع کل
23,777,448,351 ريال
مجموع کل
790,952 دلار
[1]