آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 1,310,228 212,879,263,671 Rls. 7,332,439 $
2 12 1394 قم چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 247,874 32,365,464,612 Rls. 1,109,057 $
3 12 1394 قم چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 283,123 29,725,715,928 Rls. 1,017,443 $
4 12 1394 قم چين 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 248,424 28,142,711,665 Rls. 951,899 $
5 12 1394 قم چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 248,000 27,753,084,942 Rls. 959,242 $
6 12 1394 قم چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 214,937 20,739,974,639 Rls. 709,177 $
7 12 1394 قم چين 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 123,236 18,629,152,157 Rls. 652,899 $
8 12 1394 قم چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 90,450 16,066,205,640 Rls. 535,951 $
9 12 1394 قم چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 88,283 15,599,062,377 Rls. 536,805 $
10 12 1394 قم چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 28,313 10,411,501,388 Rls. 347,205 $
11 12 1394 قم چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 41,583 9,561,978,172 Rls. 323,642 $
12 12 1394 قم چين 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 35,751 7,424,982,583 Rls. 250,343 $
13 12 1394 قم چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 110,000 6,844,130,840 Rls. 228,511 $
14 12 1394 قم چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 31,313 6,694,222,769 Rls. 234,189 $
15 12 1394 قم چين 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 104,231 6,394,062,051 Rls. 219,330 $
16 12 1394 قم چين 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 95,274 6,348,367,886 Rls. 216,483 $
17 12 1394 قم چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 33,010 6,224,926,660 Rls. 214,677 $
18 12 1394 قم چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 42,811 5,760,246,493 Rls. 201,337 $
19 12 1394 قم چين 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 76,604 5,016,051,030 Rls. 170,084 $
20 12 1394 قم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 10,836 3,145,808,414 Rls. 106,239 $
21 12 1394 قم چين 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 30,245 2,839,554,842 Rls. 97,293 $
22 12 1394 قم چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 16,931 2,398,460,500 Rls. 79,500 $
23 12 1394 قم چين 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 29,042 2,189,472,234 Rls. 75,383 $
24 12 1394 قم چين 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذکور درجاي ديگر 8,850 1,764,298,321 Rls. 64,343 $
25 12 1394 قم چين 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 7,308 1,687,048,821 Rls. 57,920 $
26 12 1394 قم چين 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 7,837 1,570,393,106 Rls. 53,361 $
27 12 1394 قم چين 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 212,000 1,369,300,015 Rls. 45,710 $
28 12 1394 قم چين 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 7,215 1,173,689,051 Rls. 40,236 $
29 12 1394 قم چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,329 703,134,933 Rls. 24,257 $
30 12 1394 قم چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 1,703 598,099,386 Rls. 21,200 $
31 12 1394 قم چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,362 568,973,577 Rls. 20,348 $
32 12 1394 قم چين 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 41 299,825,928 Rls. 9,952 $
33 12 1394 قم چين 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 840 281,910,241 Rls. 9,412 $
34 12 1394 قم چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,889 173,869,693 Rls. 6,077 $
35 12 1394 قم چين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,307 173,578,680 Rls. 5,768 $
36 12 1394 قم چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,065 156,306,645 Rls. 5,218 $
37 12 1394 قم چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 982 105,915,824 Rls. 3,830 $
38 12 1394 قم چين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 272 88,153,693 Rls. 3,102 $
39 12 1394 قم چين 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 883 85,025,616 Rls. 2,817 $
40 12 1394 قم چين 84849030 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگير ها وواشرهاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به موتورسيکلت 635 82,130,376 Rls. 3,034 $
41 12 1394 قم چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 1,360 74,256,360 Rls. 2,612 $
42 12 1394 قم چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 627 58,311,105 Rls. 2,038 $
43 12 1394 قم چين 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 527 50,700,025 Rls. 1,715 $
44 12 1394 قم چين 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 930 39,076,661 Rls. 1,304 $
45 12 1394 قم چين 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 448 39,043,842 Rls. 1,297 $
46 12 1394 قم چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 161 23,334,182 Rls. 795 $
47 12 1394 قم چين 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 442 21,260,282 Rls. 751 $
48 12 1394 قم چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 13 15,504,067 Rls. 526 $
49 12 1394 قم چين 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 160 6,469,436 Rls. 226 $
50 12 1394 قم چين 85114030 ا ستارتر و دينام مخصوص موتورسيکلت 45 5,237,728 Rls. 183 $
51 12 1394 قم چين 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 0 901,572 Rls. 31 $
52 12 1394 قم چين 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 1 396,564 Rls. 13 $
53 12 1394 قم چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 1 91,075 Rls. 3 $
مجموع کل
494,370,638,298 ريال
مجموع کل
16,957,207 دلار
[1]