آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان چين 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 10,680 4,762,920,783 Rls. 172,833 $
2 12 1394 كرمان چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 14,323 4,717,804,709 Rls. 166,961 $
3 12 1394 كرمان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 58,914 4,133,780,285 Rls. 140,550 $
4 12 1394 كرمان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,658 3,327,329,300 Rls. 113,707 $
5 12 1394 كرمان چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 11,000 2,620,263,701 Rls. 93,082 $
6 12 1394 كرمان چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 22,123 2,157,321,992 Rls. 75,720 $
7 12 1394 كرمان چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 28,603 1,957,385,832 Rls. 65,102 $
8 12 1394 كرمان چين 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 3,052 1,181,738,587 Rls. 39,156 $
9 12 1394 كرمان چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,920 919,523,625 Rls. 31,895 $
10 12 1394 كرمان چين 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 80,000 791,916,338 Rls. 26,695 $
11 12 1394 كرمان چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 13,200 729,700,160 Rls. 24,220 $
12 12 1394 كرمان چين 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 2,000 532,786,846 Rls. 18,927 $
13 12 1394 كرمان چين 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 968 283,238,384 Rls. 9,533 $
14 12 1394 كرمان چين 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 780 257,487,331 Rls. 9,097 $
15 12 1394 كرمان چين 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 71 237,927,399 Rls. 8,104 $
16 12 1394 كرمان چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,535 216,960,557 Rls. 7,186 $
17 12 1394 كرمان چين 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 9,648 192,884,671 Rls. 6,826 $
18 12 1394 كرمان چين 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 1,395 127,445,055 Rls. 4,503 $
19 12 1394 كرمان چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 4,871 118,500,844 Rls. 4,194 $
20 12 1394 كرمان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,050 112,607,813 Rls. 3,730 $
21 12 1394 كرمان چين 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 240 103,380,832 Rls. 3,424 $
22 12 1394 كرمان چين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 400 58,030,946 Rls. 1,922 $
23 12 1394 كرمان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 560 57,203,658 Rls. 1,895 $
24 12 1394 كرمان چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 1,988 12,298,589 Rls. 435 $
25 12 1394 كرمان چين 84099130 گژنپين مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 40 9,008,685 Rls. 298 $
26 12 1394 كرمان چين 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 40 9,008,685 Rls. 298 $
27 12 1394 كرمان چين 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 190 8,320,587 Rls. 276 $
28 12 1394 كرمان چين 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 200 7,319,387 Rls. 242 $
29 12 1394 كرمان چين 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 80 1,501,498 Rls. 50 $
30 12 1394 كرمان چين 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 30 375,299 Rls. 12 $
مجموع کل
29,645,972,379 ريال
مجموع کل
1,030,871 دلار
[1]