آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كنگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 16,000 9,376,687,648 Rls. 328,370 $
2 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 107,371 6,158,010,922 Rls. 215,635 $
3 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 25,091 4,384,253,415 Rls. 151,550 $
4 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 63,847 3,029,694,862 Rls. 104,433 $
5 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 24,000 2,882,780,793 Rls. 100,761 $
6 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 5,100 2,150,772,154 Rls. 76,833 $
7 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85068010 قوهکهاي استوانهکاي شكل در سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1)، غير مذكور درجاي ديگر 79,730 1,889,125,794 Rls. 66,030 $
8 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 4,520 1,824,708,447 Rls. 62,689 $
9 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 14,585 1,714,910,501 Rls. 59,781 $
10 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 10,500 1,239,285,600 Rls. 43,783 $
11 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,952 1,208,518,231 Rls. 41,256 $
12 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 6,760 1,101,638,337 Rls. 39,135 $
13 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 10,000 987,094,417 Rls. 34,874 $
14 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 8,342 829,031,133 Rls. 29,289 $
15 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 10,700 821,775,380 Rls. 27,858 $
16 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 11,000 814,992,941 Rls. 28,793 $
17 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 2,000 801,560,362 Rls. 27,688 $
18 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84322100 کلوخ شکن ديسکي 18,103 798,104,528 Rls. 28,211 $
19 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,858 650,414,241 Rls. 23,021 $
20 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 14,375 613,979,420 Rls. 21,728 $
21 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,940 581,895,000 Rls. 20,100 $
22 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,002 575,292,457 Rls. 20,325 $
23 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 5,670 558,361,812 Rls. 19,019 $
24 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 12,800 550,017,778 Rls. 18,626 $
25 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85068020 قوهکهاي نيم قلمي (AAA/LRO3/AM4)، غير مذكور درجاي ديگر 5,900 433,589,874 Rls. 15,155 $
26 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,978 377,866,403 Rls. 13,319 $
27 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 27,600 373,177,906 Rls. 12,676 $
28 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 346 373,153,464 Rls. 13,183 $
29 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 6,200 351,406,541 Rls. 12,436 $
30 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,000 349,488,675 Rls. 12,072 $
31 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 2,376 338,513,647 Rls. 11,960 $
32 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,600 335,522,064 Rls. 11,590 $
33 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,890 334,925,521 Rls. 11,860 $
34 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,181 326,900,035 Rls. 11,405 $
35 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,389 314,231,799 Rls. 11,058 $
36 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,626 292,173,025 Rls. 10,211 $
37 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 8,960 280,552,803 Rls. 9,527 $
38 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 530 228,571,960 Rls. 8,020 $
39 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2,636 219,541,245 Rls. 7,722 $
40 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 2,760 196,731,765 Rls. 6,920 $
41 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 90322000 مانوستات 5,373 190,765,803 Rls. 6,617 $
42 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 4,140 189,767,448 Rls. 6,564 $
43 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 174,934,500 Rls. 6,030 $
44 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,356 169,699,055 Rls. 5,925 $
45 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 3,995 163,290,656 Rls. 5,769 $
46 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84703000 ماشين هاي محاسب (غيرا زنوع ا لکترونيک ) 5,500 158,451,106 Rls. 5,375 $
47 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,437 150,685,127 Rls. 5,300 $
48 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,038 131,647,743 Rls. 4,601 $
49 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 1,615 127,991,291 Rls. 4,491 $
50 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 540 119,272,797 Rls. 4,214 $
51 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 1,364 117,419,175 Rls. 4,104 $
52 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 1,800 102,551,596 Rls. 3,586 $
53 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عکاسي 765 100,814,763 Rls. 3,562 $
54 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84701000 ماشين حساب الكترونيكي که قادرا ست بدون نيروي برق خارجي کارکند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 4,990 99,376,423 Rls. 3,470 $
55 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 123 95,599,943 Rls. 3,370 $
56 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 6,000 95,009,883 Rls. 3,227 $
57 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,757 93,230,690 Rls. 3,240 $
58 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 950 87,234,004 Rls. 3,007 $
59 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 620 80,178,799 Rls. 2,764 $
60 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 1,160 66,329,748 Rls. 2,356 $
61 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 440 56,450,850 Rls. 1,998 $
62 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 298 55,460,846 Rls. 1,939 $
63 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 833 53,853,285 Rls. 1,882 $
64 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 555 52,034,126 Rls. 1,830 $
65 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 366 46,775,285 Rls. 1,653 $
66 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 900 42,725,886 Rls. 1,518 $
67 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 600 42,725,886 Rls. 1,518 $
68 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 700 39,999,190 Rls. 1,407 $
69 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 597 38,753,697 Rls. 1,355 $
70 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 557 35,997,878 Rls. 1,258 $
71 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 356 35,859,816 Rls. 1,253 $
72 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 1,200 34,093,053 Rls. 1,202 $
73 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 600 31,488,210 Rls. 1,085 $
74 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 96180000 مانکن خياطيوآدمکهاي چوبي,ومتحرک وسايرنمايشهاي متحرک برا ي تزئين ويترين مغازه ها. 550 26,240,175 Rls. 904 $
75 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 396 24,338,286 Rls. 844 $
76 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 400 23,092,437 Rls. 807 $
77 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 597 20,553,813 Rls. 718 $
78 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 2,625 20,332,029 Rls. 718 $
79 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 260 16,793,269 Rls. 587 $
80 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 27030010 پيت ماس 5,000 14,856,995 Rls. 523 $
81 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 150 13,307,507 Rls. 465 $
82 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 120 12,780,132 Rls. 452 $
83 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 164 10,592,677 Rls. 370 $
84 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 150 8,547,609 Rls. 293 $
85 12 1394 كنگان امارات متحده عربي 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 15 2,195,447 Rls. 75 $
مجموع کل
53,943,351,834 ريال
مجموع کل
1,883,132 دلار
[1]