آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 29,992 53,736,530,022 Rls. 1,781,001 $
2 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84601100 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت، با دقت حداقل 0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره ا ي 13,860 52,832,205,150 Rls. 1,753,592 $
3 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 71,357 47,918,008,585 Rls. 1,614,849 $
4 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 15,531 35,975,002,354 Rls. 1,205,209 $
5 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 27101920 گريس 246,240 34,410,883,858 Rls. 1,181,569 $
6 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 18,296 31,061,364,681 Rls. 1,029,642 $
7 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 204,143 22,226,857,749 Rls. 751,439 $
8 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 13,227 21,947,052,406 Rls. 736,759 $
9 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 12,711 18,202,240,420 Rls. 627,642 $
10 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,685 13,557,123,344 Rls. 469,223 $
11 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 22,956 12,563,091,131 Rls. 418,935 $
12 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 22,696 11,856,867,395 Rls. 399,019 $
13 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,130 11,772,457,902 Rls. 398,785 $
14 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 13,571 11,609,805,611 Rls. 393,566 $
15 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90330020 ساير ترموكوبلکها 40,014 10,432,773,132 Rls. 348,050 $
16 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 4,412 10,275,805,284 Rls. 363,655 $
17 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 5,721 10,125,273,274 Rls. 339,172 $
18 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,060 10,012,544,000 Rls. 332,334 $
19 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 12,449 9,731,241,936 Rls. 328,656 $
20 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 2,634 8,782,152,894 Rls. 300,183 $
21 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2,007 8,769,003,660 Rls. 292,142 $
22 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 11,493 8,751,582,683 Rls. 294,379 $
23 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 752 8,205,742,010 Rls. 272,528 $
24 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 15,677 7,784,002,629 Rls. 261,674 $
25 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 5,924 7,525,454,572 Rls. 257,718 $
26 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 36,000 6,464,261,897 Rls. 217,366 $
27 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 12,100 6,400,564,805 Rls. 218,935 $
28 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 6,870 6,094,092,156 Rls. 209,059 $
29 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,221 6,078,998,556 Rls. 203,056 $
30 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 3,242 5,807,680,710 Rls. 193,624 $
31 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 2,272 5,739,969,515 Rls. 192,448 $
32 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 3,915 5,658,046,636 Rls. 190,443 $
33 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 394 5,640,277,195 Rls. 189,210 $
34 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 3,831 5,398,951,686 Rls. 187,880 $
35 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 2,314 5,001,126,145 Rls. 167,495 $
36 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 174 4,908,647,278 Rls. 162,624 $
37 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,275 4,856,642,124 Rls. 162,012 $
38 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 281 4,568,088,347 Rls. 152,820 $
39 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 3,606 4,345,958,654 Rls. 149,467 $
40 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 11,850 4,259,647,027 Rls. 143,004 $
41 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 759 4,135,969,314 Rls. 138,881 $
42 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,379 4,066,609,805 Rls. 136,515 $
43 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 14,663 3,753,917,076 Rls. 124,674 $
44 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,670 3,481,243,138 Rls. 116,801 $
45 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 822 3,463,771,194 Rls. 116,651 $
46 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 53 3,420,299,859 Rls. 116,768 $
47 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 2,932 3,376,418,522 Rls. 114,185 $
48 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 337 3,309,744,277 Rls. 111,164 $
49 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84821000 بلبرينگ. 1,810 3,168,430,641 Rls. 107,387 $
50 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,169 3,116,051,108 Rls. 104,491 $
51 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 787 2,959,900,550 Rls. 98,376 $
52 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 4,000 2,949,204,739 Rls. 101,253 $
53 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 211 2,763,635,137 Rls. 91,608 $
54 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 5,820 2,668,936,400 Rls. 88,589 $
55 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,219 2,017,880,825 Rls. 68,012 $
56 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 3,725 1,970,008,876 Rls. 68,332 $
57 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,083 1,948,636,727 Rls. 65,029 $
58 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 500 1,893,198,306 Rls. 63,660 $
59 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 20 1,804,817,519 Rls. 59,794 $
60 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,509 1,783,870,349 Rls. 59,888 $
61 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 612 1,746,551,695 Rls. 61,322 $
62 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 25,420 1,656,099,698 Rls. 55,624 $
63 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 87 1,630,220,182 Rls. 54,549 $
64 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85369030 ترمينال ريلي 1,580 1,624,829,581 Rls. 53,781 $
65 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 1,340 1,590,793,219 Rls. 54,800 $
66 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 12,114 1,532,184,414 Rls. 50,761 $
67 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,053 1,474,922,667 Rls. 49,176 $
68 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 11 1,363,212,720 Rls. 45,122 $
69 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 115 1,308,746,469 Rls. 45,718 $
70 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 980 1,177,181,183 Rls. 39,033 $
71 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 2,300 1,141,043,081 Rls. 39,542 $
72 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 75071100 لوله ا زنيکل, غيرممزوج. 686 1,095,318,872 Rls. 38,528 $
73 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 602 897,584,587 Rls. 30,018 $
74 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 210 872,493,436 Rls. 30,476 $
75 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84312010 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 شامل دكل ، اكسل، فرمان ، شاسي وكابين 900 867,608,683 Rls. 30,518 $
76 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 1,021 850,028,757 Rls. 29,252 $
77 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 940 848,274,380 Rls. 28,127 $
78 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 259 830,359,076 Rls. 27,739 $
79 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 45 817,305,206 Rls. 27,329 $
80 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 293 793,816,445 Rls. 26,876 $
81 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90261010 فلومتر 50 761,471,094 Rls. 25,251 $
82 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84133010 پمپ ا نژکتور 5 714,459,201 Rls. 23,839 $
83 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,906 674,451,164 Rls. 22,516 $
84 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,020 580,129,523 Rls. 19,357 $
85 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 2 561,746,626 Rls. 18,694 $
86 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 79 484,041,895 Rls. 16,289 $
87 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 1,343 454,615,568 Rls. 15,101 $
88 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 348 448,273,117 Rls. 14,887 $
89 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 75 447,074,927 Rls. 14,924 $
90 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 215 445,917,909 Rls. 15,245 $
91 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85044060 ا نوا ع UPS 292 439,521,581 Rls. 14,600 $
92 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 8 438,184,742 Rls. 14,519 $
93 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 163 435,637,060 Rls. 14,481 $
94 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,312 422,401,004 Rls. 14,217 $
95 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 18 420,899,445 Rls. 14,450 $
96 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 352 411,829,616 Rls. 13,757 $
97 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 250 394,834,230 Rls. 13,801 $
98 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 369 374,609,765 Rls. 12,576 $
99 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 540 372,688,861 Rls. 12,795 $
100 12 1394 مجتمع فولاد مباركه آلمان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 8 349,389,050 Rls. 12,188 $
مجموع کل
653,091,314,504 ريال
مجموع کل
21,984,999 دلار