آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 36,900 23,291,535,084 Rls. 773,677 $
2 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 13,956 7,893,421,477 Rls. 277,654 $
3 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 38,000 6,040,225,788 Rls. 207,375 $
4 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,009 4,181,223,099 Rls. 145,972 $
5 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 85044050 کنترل دور موتورInverter 351 2,914,499,452 Rls. 100,674 $
6 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 105 1,748,526,214 Rls. 60,398 $
7 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 1,513 1,634,459,277 Rls. 56,888 $
8 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 85 1,171,344,335 Rls. 40,461 $
9 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 253 1,040,018,079 Rls. 35,274 $
10 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 395 889,736,694 Rls. 30,753 $
11 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 96 868,917,484 Rls. 28,998 $
12 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 400 682,507,229 Rls. 24,007 $
13 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 81 675,182,505 Rls. 22,484 $
14 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 765 617,115,225 Rls. 21,399 $
15 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 440 521,230,134 Rls. 18,289 $
16 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 326 338,660,103 Rls. 11,698 $
17 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 7 330,367,303 Rls. 11,412 $
18 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 171 252,223,675 Rls. 8,712 $
19 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 160 165,974,292 Rls. 5,824 $
20 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 100 149,772,948 Rls. 5,174 $
21 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 90 124,152,862 Rls. 4,113 $
22 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 25 108,807,069 Rls. 3,758 $
23 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 48 100,838,247 Rls. 3,341 $
24 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 3 99,923,787 Rls. 3,320 $
25 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 50 67,742,139 Rls. 2,266 $
26 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 8 58,708,846 Rls. 2,028 $
27 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 12 22,020,330 Rls. 761 $
28 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2 20,824,810 Rls. 690 $
29 12 1394 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1 18,090,454 Rls. 636 $
مجموع کل
56,028,048,939 ريال
مجموع کل
1,908,037 دلار
[1]