آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (مجتمع فولاد مباركه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,639 6,779,529,897 Rls. 229,822 $
2 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 261 1,162,190,815 Rls. 39,306 $
3 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 590 1,028,178,715 Rls. 34,840 $
4 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 10,800 731,339,280 Rls. 24,406 $
5 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 648 386,576,509 Rls. 13,105 $
6 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 35 339,478,436 Rls. 11,508 $
7 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 135 287,121,832 Rls. 9,733 $
8 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 55 282,497,794 Rls. 9,577 $
9 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 50 272,608,075 Rls. 9,241 $
10 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 311 264,323,597 Rls. 8,960 $
11 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 80 216,400,032 Rls. 7,320 $
12 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 87 195,647,853 Rls. 6,620 $
13 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 60 190,169,725 Rls. 6,433 $
14 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 100 178,693,966 Rls. 6,045 $
15 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 80 144,052,462 Rls. 4,883 $
16 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 5 129,952,604 Rls. 4,405 $
17 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 70 122,805,211 Rls. 4,163 $
18 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 32 107,470,804 Rls. 3,643 $
19 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84871090 پروانه كشتي يا قايق با قطر بيشتر از 40 سانتي متر 55 104,390,927 Rls. 3,539 $
20 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 21 75,827,345 Rls. 2,571 $
21 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 14 67,575,354 Rls. 2,291 $
22 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 8 59,290,876 Rls. 2,010 $
23 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 50 57,378,796 Rls. 1,941 $
24 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5 48,634,762 Rls. 1,649 $
25 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 60 47,822,558 Rls. 1,621 $
26 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 50 44,919,401 Rls. 1,519 $
27 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 15 26,445,355 Rls. 896 $
28 12 1394 مجتمع فولاد مباركه ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 0 14,814,597 Rls. 502 $
مجموع کل
13,366,137,578 ريال
مجموع کل
452,549 دلار
[1]