آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 26,603 16,067,479,819 Rls. 560,101 $
2 12 1394 مشهد آلمان 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 9,950 8,983,187,164 Rls. 303,187 $
3 12 1394 مشهد آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 7,578 7,800,275,662 Rls. 262,291 $
4 12 1394 مشهد آلمان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 61,200 6,341,831,155 Rls. 212,506 $
5 12 1394 مشهد آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 50,000 4,129,042,500 Rls. 145,543 $
6 12 1394 مشهد آلمان 84335320 کمباين ويژه بردا شت سيب زمينيPotato combine harvester 10,700 4,019,168,406 Rls. 135,953 $
7 12 1394 مشهد آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 9,060 3,790,312,773 Rls. 126,546 $
8 12 1394 مشهد آلمان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 5,331 2,164,548,200 Rls. 71,791 $
9 12 1394 مشهد آلمان 84595100 ماشين هاي فرز کردن از نوع زا نوئي (keen-type)، براي فلزات با کنترل شماره اي 14,000 1,704,556,740 Rls. 56,902 $
10 12 1394 مشهد آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,472 1,660,956,701 Rls. 55,113 $
11 12 1394 مشهد آلمان 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 6,980 1,594,660,912 Rls. 56,966 $
12 12 1394 مشهد آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 9,000 1,529,916,927 Rls. 51,079 $
13 12 1394 مشهد آلمان 39079930 رزينکهاي پليکاستر به شكل گرانول و يا فلس Flake)) و پودر درزجوش (گريد غذايي) 5,200 1,488,439,680 Rls. 49,320 $
14 12 1394 مشهد آلمان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 3,500 1,334,527,085 Rls. 46,001 $
15 12 1394 مشهد آلمان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 10,000 1,297,737,120 Rls. 43,638 $
16 12 1394 مشهد آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 173 1,209,389,616 Rls. 40,371 $
17 12 1394 مشهد آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,950 1,124,111,247 Rls. 37,242 $
18 12 1394 مشهد آلمان 28365000 کربنات کلسيم 41,000 1,073,204,302 Rls. 36,919 $
19 12 1394 مشهد آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 4,200 1,065,036,319 Rls. 36,020 $
20 12 1394 مشهد آلمان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 6,800 1,002,348,522 Rls. 34,455 $
21 12 1394 مشهد آلمان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 10,700 988,914,997 Rls. 34,938 $
22 12 1394 مشهد آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 7,000 821,291,400 Rls. 27,289 $
23 12 1394 مشهد آلمان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 127 718,967,389 Rls. 25,401 $
24 12 1394 مشهد آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,200 634,131,594 Rls. 21,541 $
25 12 1394 مشهد آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 188 611,624,012 Rls. 20,421 $
26 12 1394 مشهد آلمان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 4,728 585,294,271 Rls. 19,448 $
27 12 1394 مشهد آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 250 448,639,923 Rls. 15,681 $
28 12 1394 مشهد آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 307 422,992,770 Rls. 14,321 $
29 12 1394 مشهد آلمان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,220 402,381,537 Rls. 13,432 $
30 12 1394 مشهد آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 466 208,316,865 Rls. 6,989 $
31 12 1394 مشهد آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,560 196,371,422 Rls. 6,717 $
32 12 1394 مشهد آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 37 140,351,501 Rls. 4,986 $
33 12 1394 مشهد آلمان 90261010 فلومتر 15 135,132,952 Rls. 4,800 $
34 12 1394 مشهد آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1 73,581,678 Rls. 2,464 $
35 12 1394 مشهد آلمان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 1 53,760,959 Rls. 1,903 $
36 12 1394 مشهد آلمان 34029040 مواد تعاون نساجي 350 43,379,897 Rls. 1,437 $
37 12 1394 مشهد آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 1 43,143,265 Rls. 1,434 $
38 12 1394 مشهد آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1 40,283,535 Rls. 1,431 $
39 12 1394 مشهد آلمان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 1 30,779,646 Rls. 1,023 $
40 12 1394 مشهد آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 12 20,975,066 Rls. 700 $
41 12 1394 مشهد آلمان 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 1 19,230,315 Rls. 639 $
42 12 1394 مشهد آلمان 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 50 15,591,832 Rls. 520 $
43 12 1394 مشهد آلمان 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 0 13,831,439 Rls. 460 $
44 12 1394 مشهد آلمان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 0 11,988,308 Rls. 398 $
45 12 1394 مشهد آلمان 84821000 بلبرينگ. 0 6,045,087 Rls. 201 $
46 12 1394 مشهد آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 0 5,401,656 Rls. 192 $
47 12 1394 مشهد آلمان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 0 2,673,972 Rls. 89 $
48 12 1394 مشهد آلمان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 0 716,243 Rls. 24 $
49 12 1394 مشهد آلمان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 0 703,191 Rls. 23 $
مجموع کل
76,077,227,571 ريال
مجموع کل
2,590,843 دلار
[1]