آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 791,688 146,181,792,835 Rls. 5,017,961 $
2 12 1394 مشهد ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 398,335 44,269,670,170 Rls. 1,495,788 $
3 12 1394 مشهد ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 399,558 39,365,075,833 Rls. 1,337,967 $
4 12 1394 مشهد ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 219,928 19,872,996,017 Rls. 676,327 $
5 12 1394 مشهد ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 20,970 18,211,332,262 Rls. 620,366 $
6 12 1394 مشهد ايرلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 83,959 15,597,299,887 Rls. 533,289 $
7 12 1394 مشهد ايرلند 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 18,849 1,868,872,455 Rls. 62,097 $
8 12 1394 مشهد ايرلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 1,498 287,811,630 Rls. 9,587 $
مجموع کل
285,654,851,089 ريال
مجموع کل
9,753,382 دلار
[1]