آمار کل " واردات از" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد تركمنستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 6,633,350 52,823,534,204 Rls. 1,754,772 $
2 12 1394 مشهد تركمنستان 10019900 ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر 4,682,850 34,036,128,968 Rls. 1,126,928 $
3 12 1394 مشهد تركمنستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,000,000 17,596,755,348 Rls. 595,796 $
4 12 1394 مشهد تركمنستان 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 97,352 293,121,799 Rls. 9,731 $
مجموع کل
104,749,540,319 ريال
مجموع کل
3,487,227 دلار
[1]