آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد جمهوري كره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 371,348 222,840,178,304 Rls. 7,615,671 $
2 12 1394 مشهد جمهوري كره 10011910 گندم دامي 3,570,050 24,004,790,107 Rls. 797,180 $
3 12 1394 مشهد جمهوري كره 10039000 جو باستثناي بذر 3,100,000 22,140,494,364 Rls. 736,927 $
4 12 1394 مشهد جمهوري كره 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,753,800 18,979,452,823 Rls. 629,830 $
5 12 1394 مشهد جمهوري كره 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 134,982 16,905,112,879 Rls. 572,626 $
6 12 1394 مشهد جمهوري كره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,179 14,391,423,389 Rls. 499,629 $
7 12 1394 مشهد جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 17,115 14,328,034,320 Rls. 489,299 $
8 12 1394 مشهد جمهوري كره 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 48,748 12,871,158,256 Rls. 440,717 $
9 12 1394 مشهد جمهوري كره 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 23,723 12,605,334,093 Rls. 417,656 $
10 12 1394 مشهد جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 19,822 12,516,957,603 Rls. 428,057 $
11 12 1394 مشهد جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 43,040 9,365,960,884 Rls. 322,030 $
12 12 1394 مشهد جمهوري كره 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 12,833 8,915,765,736 Rls. 308,929 $
13 12 1394 مشهد جمهوري كره 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 6,724 4,101,803,795 Rls. 135,886 $
14 12 1394 مشهد جمهوري كره 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 37,768 3,139,021,312 Rls. 105,456 $
15 12 1394 مشهد جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 3,272 2,850,683,601 Rls. 97,241 $
16 12 1394 مشهد جمهوري كره 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 675 2,485,708,411 Rls. 83,725 $
17 12 1394 مشهد جمهوري كره 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 2,455 1,299,328,888 Rls. 45,905 $
18 12 1394 مشهد جمهوري كره 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 20,000 1,208,331,600 Rls. 42,925 $
19 12 1394 مشهد جمهوري كره 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 110 1,205,204,658 Rls. 40,974 $
20 12 1394 مشهد جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,630 1,195,943,788 Rls. 42,773 $
21 12 1394 مشهد جمهوري كره 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 550 1,113,681,651 Rls. 39,346 $
22 12 1394 مشهد جمهوري كره 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,029 1,087,935,027 Rls. 36,282 $
23 12 1394 مشهد جمهوري كره 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 836 999,359,765 Rls. 35,307 $
24 12 1394 مشهد جمهوري كره 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,280 617,694,394 Rls. 20,457 $
25 12 1394 مشهد جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 560 580,500,924 Rls. 20,153 $
26 12 1394 مشهد جمهوري كره 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 4,574 510,492,338 Rls. 16,944 $
27 12 1394 مشهد جمهوري كره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 388 298,581,908 Rls. 9,885 $
28 12 1394 مشهد جمهوري كره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 571 242,104,709 Rls. 8,553 $
29 12 1394 مشهد جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 70 220,359,133 Rls. 7,372 $
30 12 1394 مشهد جمهوري كره 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 95 145,851,952 Rls. 4,904 $
31 12 1394 مشهد جمهوري كره 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 8 112,469,705 Rls. 3,763 $
32 12 1394 مشهد جمهوري كره 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 18 44,781,550 Rls. 1,537 $
33 12 1394 مشهد جمهوري كره 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 15 33,740,498 Rls. 1,129 $
34 12 1394 مشهد جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 173 20,887,328 Rls. 692 $
35 12 1394 مشهد جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 90 8,149,680 Rls. 270 $
مجموع کل
413,387,279,373 ريال
مجموع کل
14,060,030 دلار
[1]