آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد روماني 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 242,078 110,449,690,560 Rls. 3,659,698 $
مجموع کل
110,449,690,560 ريال
مجموع کل
3,659,698 دلار
[1]