آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 48,684,063 409,482,937,482 Rls. 13,795,032 $
2 12 1394 مشهد سوئيس 10019900 ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر 17,581,980 139,327,394,894 Rls. 4,620,602 $
3 12 1394 مشهد سوئيس 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 107,505 93,041,519,232 Rls. 3,115,925 $
4 12 1394 مشهد سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 7,330,246 67,228,667,262 Rls. 2,231,570 $
5 12 1394 مشهد سوئيس 23069010 كنجاله گلرنگ 3,085,000 20,804,024,081 Rls. 689,103 $
6 12 1394 مشهد سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 1,850,070 12,354,856,285 Rls. 409,351 $
7 12 1394 مشهد سوئيس 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 22,916 2,995,528,126 Rls. 103,903 $
8 12 1394 مشهد سوئيس 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 700 2,321,076,904 Rls. 77,483 $
9 12 1394 مشهد سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,900 2,043,674,082 Rls. 72,286 $
10 12 1394 مشهد سوئيس 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 339,880 1,937,520,920 Rls. 64,181 $
11 12 1394 مشهد سوئيس 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 18,000 678,835,800 Rls. 22,477 $
12 12 1394 مشهد سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 16 618,681,899 Rls. 20,932 $
13 12 1394 مشهد سوئيس 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 7 281,237,468 Rls. 9,384 $
14 12 1394 مشهد سوئيس 27101920 گريس 42 220,731,776 Rls. 7,392 $
15 12 1394 مشهد سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 0 29,436,117 Rls. 1,003 $
16 12 1394 مشهد سوئيس 91029100 ساعتهاي جيبي وهمانندکه بابرق کارميکنند(غيرا ز رديف 91019100) 0 10,143,184 Rls. 338 $
مجموع کل
753,376,265,511 ريال
مجموع کل
25,240,960 دلار
[1]