آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 5,973,430 53,088,692,759 Rls. 1,781,755 $
2 12 1394 مشهد هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 3,055 14,675,708,039 Rls. 490,276 $
3 12 1394 مشهد هند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 747,935 8,766,610,721 Rls. 295,630 $
4 12 1394 مشهد هند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 1,338 6,765,917,795 Rls. 234,872 $
5 12 1394 مشهد هند 39269050 وا شرپلي ا تيلن درب شيشه دا رو 30,916 3,291,484,001 Rls. 109,476 $
6 12 1394 مشهد هند 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 480 2,731,668,155 Rls. 94,518 $
7 12 1394 مشهد هند 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 5,075 2,468,398,000 Rls. 87,207 $
8 12 1394 مشهد هند 76069190 --- صفحه ورق ونواربا ضخامت بييش از 0.2 ميليمتر از آلومينيوم غيرممزوج به جز قرص آلومينيومي (پولك) 25,000 2,389,650,000 Rls. 79,169 $
9 12 1394 مشهد هند 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 258,480 2,124,343,928 Rls. 71,619 $
10 12 1394 مشهد هند 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 400 1,865,970,966 Rls. 63,318 $
11 12 1394 مشهد هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 330 1,478,048,040 Rls. 49,026 $
12 12 1394 مشهد هند 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 61,280 1,433,249,283 Rls. 48,646 $
13 12 1394 مشهد هند 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 5,604 1,404,164,125 Rls. 46,525 $
14 12 1394 مشهد هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 75 1,118,762,595 Rls. 37,524 $
15 12 1394 مشهد هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 981 1,057,219,323 Rls. 35,585 $
16 12 1394 مشهد هند 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 8,746 624,186,327 Rls. 21,956 $
17 12 1394 مشهد هند 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 1,908 553,486,109 Rls. 18,932 $
18 12 1394 مشهد هند 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 600 533,104,000 Rls. 17,662 $
19 12 1394 مشهد هند 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 42,860 499,728,081 Rls. 16,815 $
20 12 1394 مشهد هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 827 437,800,000 Rls. 14,504 $
21 12 1394 مشهد هند 29146100 آنتراكينون 10 329,687,000 Rls. 11,006 $
22 12 1394 مشهد هند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 80 247,375,187 Rls. 8,196 $
23 12 1394 مشهد هند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,600 129,628,002 Rls. 4,295 $
24 12 1394 مشهد هند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 50 119,638,352 Rls. 3,964 $
25 12 1394 مشهد هند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 11 91,763,020 Rls. 3,040 $
26 12 1394 مشهد هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 11,840 79,424,798 Rls. 2,661 $
27 12 1394 مشهد هند 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 50 60,210,000 Rls. 2,000 $
28 12 1394 مشهد هند 85340000 مدا رهاي چاپي 2 57,818,235 Rls. 1,978 $
29 12 1394 مشهد هند 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 10 5,981,829 Rls. 198 $
30 12 1394 مشهد هند 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 11 4,530,354 Rls. 155 $
مجموع کل
108,434,249,024 ريال
مجموع کل
3,652,507 دلار
[1]