آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 50,199 196,974,696,259 Rls. 6,577,778 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 134,097 96,012,074,112 Rls. 3,260,297 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 25,877 54,155,657,759 Rls. 1,833,117 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 379,690 42,927,905,805 Rls. 1,427,159 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 188,246 41,778,002,278 Rls. 1,417,873 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 532,569 41,221,486,366 Rls. 1,399,109 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 75052100 مفتول ا زنيکل غيرممزوج. 60,283 35,896,611,862 Rls. 1,209,878 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 98,790 31,910,017,617 Rls. 1,083,501 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 22,295 31,141,013,099 Rls. 1,065,223 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 7,303 25,915,685,476 Rls. 904,205 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 14,878 25,824,783,233 Rls. 879,231 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 17,596 24,721,696,591 Rls. 878,213 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 106,453 22,334,251,238 Rls. 752,579 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 195,280 18,085,835,770 Rls. 610,809 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,772 17,292,812,710 Rls. 596,521 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14,194 16,236,188,475 Rls. 553,245 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 124,800 16,027,182,370 Rls. 548,723 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 51,731 15,947,543,478 Rls. 556,574 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 18,941 15,720,556,178 Rls. 529,144 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 11,616 15,538,428,638 Rls. 523,414 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 16,607 15,176,579,621 Rls. 523,108 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 146,150 15,080,142,697 Rls. 514,321 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 5,610 13,442,376,000 Rls. 445,362 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 48,104 13,100,796,295 Rls. 438,593 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,298 10,810,083,113 Rls. 365,752 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 1,315 10,160,143,286 Rls. 349,074 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 56,020 10,143,974,084 Rls. 351,468 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 41,397 10,134,390,299 Rls. 340,654 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,874 9,093,519,929 Rls. 314,204 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 290 8,695,735,731 Rls. 298,546 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 151,708 7,877,410,878 Rls. 266,519 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 193,714 7,378,544,762 Rls. 249,421 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 119,278 7,285,819,368 Rls. 245,366 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 40,015 7,171,086,982 Rls. 242,786 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 139,500 7,054,069,437 Rls. 233,702 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 113,534 6,993,997,975 Rls. 238,870 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 18,533 6,657,530,495 Rls. 222,805 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44111292 كفپوش روكش شده 151,837 6,376,098,931 Rls. 215,425 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 6,650 6,131,331,500 Rls. 204,671 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,750 5,876,823,400 Rls. 196,175 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 136,912 5,408,000,682 Rls. 180,177 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38123010 آنتي ا کسيدا نها 64,420 5,368,754,120 Rls. 191,738 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 7,732 5,338,598,560 Rls. 177,628 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 2,190 5,186,622,420 Rls. 178,781 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 1,962 5,113,342,835 Rls. 180,238 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 4,320 5,110,775,596 Rls. 175,465 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 2,837 5,088,840,640 Rls. 169,686 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 34,320 5,019,859,887 Rls. 168,248 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 108,825 4,820,479,529 Rls. 161,063 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 108,000 4,515,452,244 Rls. 149,602 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 49,696 4,500,437,600 Rls. 159,873 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 10,159 4,245,754,424 Rls. 148,009 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 49 4,126,178,936 Rls. 139,537 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 43,795 4,100,592,124 Rls. 144,685 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 12,367 3,966,432,313 Rls. 133,361 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 6,300 3,944,388,708 Rls. 133,985 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 400 3,931,290,328 Rls. 135,510 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 8,711 3,893,128,780 Rls. 129,962 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 7,430 3,843,672,114 Rls. 135,232 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,680 3,709,142,333 Rls. 125,104 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,806 3,648,106,715 Rls. 124,352 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 67,100 3,605,735,552 Rls. 128,961 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,350 3,509,481,105 Rls. 124,199 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 20,148 3,501,920,992 Rls. 124,402 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 4,000 3,452,112,000 Rls. 115,159 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 8,269 3,148,025,514 Rls. 104,535 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,656 3,085,474,761 Rls. 108,958 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 492 2,966,445,271 Rls. 99,975 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,430 2,966,355,305 Rls. 102,131 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 3,100 2,921,277,596 Rls. 101,559 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 3,631 2,903,375,520 Rls. 96,918 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,983 2,761,286,311 Rls. 92,375 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44186000 تيركکها (Posts)کو تيرچهکها (Beams) از چوب 64,698 2,752,170,342 Rls. 91,874 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 7,135 2,709,873,879 Rls. 89,919 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 8,321 2,694,645,976 Rls. 91,303 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,626 2,689,859,213 Rls. 89,376 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,803 2,594,417,472 Rls. 88,958 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 7,000 2,416,124,700 Rls. 80,281 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 2,200 2,308,627,200 Rls. 76,485 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 21,240 2,306,628,812 Rls. 76,957 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 16,779 2,160,497,845 Rls. 74,472 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 60,750 2,066,421,752 Rls. 73,006 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 733 2,038,607,661 Rls. 67,971 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 70 2,013,601,095 Rls. 66,862 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 736 1,968,282,701 Rls. 68,272 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 8,550 1,957,052,643 Rls. 66,478 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 8,386 1,935,195,066 Rls. 64,601 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 5,850 1,912,101,620 Rls. 67,801 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 15,680 1,893,051,070 Rls. 64,753 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,600 1,866,655,468 Rls. 64,747 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 69,492 1,863,018,316 Rls. 62,128 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 21,624 1,849,325,349 Rls. 61,250 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 804 1,808,066,138 Rls. 60,390 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 4,308 1,796,481,838 Rls. 59,642 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90330020 ساير ترموكوبلکها 290 1,780,306,175 Rls. 61,122 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 10,000 1,767,793,493 Rls. 59,798 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 8,386 1,743,257,000 Rls. 61,588 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,450 1,704,705,332 Rls. 57,906 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069020 ا مولسيفاير 20,000 1,692,118,800 Rls. 56,060 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 344 1,690,746,129 Rls. 56,178 $
مجموع کل
1,157,983,857,996 ريال
مجموع کل
39,265,000 دلار