آمار کل " واردات از" کشور (ارمنستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 698 7,076,374,097 Rls. 236,808 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 175 4,477,416,700 Rls. 153,720 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 11,152 3,178,320,416 Rls. 107,963 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 26,771 1,983,762,261 Rls. 67,662 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 12,805 1,981,813,609 Rls. 68,407 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 11,304 1,844,283,133 Rls. 62,520 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,950 1,129,107,766 Rls. 38,765 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 900 988,950,000 Rls. 32,838 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 13,413 971,373,668 Rls. 33,348 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4,530 840,790,262 Rls. 27,918 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 4,820 635,332,951 Rls. 21,732 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 2,395 617,552,649 Rls. 20,977 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 14,603 573,910,272 Rls. 19,014 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,260 388,540,035 Rls. 13,065 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 900 239,043,914 Rls. 8,355 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,244 224,631,241 Rls. 7,510 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 213 178,021,107 Rls. 6,262 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 530 174,144,370 Rls. 5,770 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 90261010 فلومتر 300 131,059,025 Rls. 4,518 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,050 120,512,000 Rls. 4,000 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 395 111,247,213 Rls. 3,839 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 920 101,691,748 Rls. 3,584 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 360 84,533,747 Rls. 2,955 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 350 56,854,307 Rls. 1,960 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 180 56,119,821 Rls. 1,994 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 300 48,107,490 Rls. 1,658 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 120 41,511,726 Rls. 1,389 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 150 33,082,740 Rls. 1,104 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 130 16,389,238 Rls. 573 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 100 6,676,145 Rls. 231 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 25 4,895,840 Rls. 169 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 25 4,132,852 Rls. 143 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ارمنستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 15 2,543,294 Rls. 88 $
مجموع کل
28,322,725,637 ريال
مجموع کل
960,838 دلار
[1]