آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 4,039,037 201,889,642,865 Rls. 6,862,697 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 53061000 نخ کتان يک لا 800,582 44,188,291,446 Rls. 1,498,817 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 10,000 8,086,896,300 Rls. 277,643 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 28332500 سولفات هااز مس 92,000 4,294,387,533 Rls. 145,812 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 18,977 1,929,327,156 Rls. 65,994 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 8,639 1,602,160,001 Rls. 56,000 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 24,000 853,229,322 Rls. 29,185 $
مجموع کل
262,843,934,623 ريال
مجموع کل
8,936,147 دلار
[1]