آمار کل " واردات از" کشور (استوني) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 406,112 18,167,122,923 Rls. 614,661 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 145,357 6,256,679,755 Rls. 216,598 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 123,789 4,882,086,589 Rls. 164,209 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,055 2,395,560,420 Rls. 81,019 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 1,770 2,295,957,936 Rls. 79,308 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 42,000 1,622,122,485 Rls. 55,714 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 10,363 396,947,313 Rls. 13,624 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 44111292 كفپوش روكش شده 1,200 32,012,265 Rls. 1,131 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 202 23,335,136 Rls. 811 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 90 6,132,468 Rls. 217 $
مجموع کل
36,077,957,290 ريال
مجموع کل
1,227,290 دلار
[1]