آمار کل " واردات از" کشور (اسلواكي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 12,510 11,469,542,256 Rls. 386,478 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 81,672 8,920,925,695 Rls. 296,101 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,075 6,093,306,717 Rls. 206,041 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 87032210 --- وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد 1,855 5,755,911,000 Rls. 192,088 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,650 5,429,135,698 Rls. 192,377 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,108 1,269,479,097 Rls. 43,757 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 28421010 ---زئوليت 5,716 1,206,228,985 Rls. 40,561 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 13,250 1,112,000,577 Rls. 38,748 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 795 998,310,000 Rls. 33,064 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 2,420 988,393,624 Rls. 33,894 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 20,800 954,932,160 Rls. 31,637 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 250 913,976,138 Rls. 30,281 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 16,640 748,472,525 Rls. 24,801 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 5,000 711,679,127 Rls. 24,685 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,935 687,068,032 Rls. 23,402 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,050 631,400,094 Rls. 22,345 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 100 540,032,573 Rls. 18,177 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 1,380 340,792,493 Rls. 11,700 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 325 315,945,741 Rls. 10,476 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,500 251,556,625 Rls. 8,849 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,790 208,130,588 Rls. 7,287 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 200,947,791 Rls. 6,970 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 2,502 180,255,140 Rls. 6,016 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 1 165,830,024 Rls. 5,499 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,500 151,117,651 Rls. 5,348 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 127 129,554,005 Rls. 4,401 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 260 119,992,600 Rls. 3,984 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 32072010 لعابکها 70 81,521,210 Rls. 2,703 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 6 51,388,198 Rls. 1,701 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 800 37,082,900 Rls. 1,238 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 125 13,634,040 Rls. 466 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2 4,019,336 Rls. 133 $
مجموع کل
50,682,562,640 ريال
مجموع کل
1,715,207 دلار
[1]